"Bilar är för pojkar och dockor för flickor"

DSpace Repository

"Bilar är för pojkar och dockor för flickor"

Details

Files for download
Icon
Bilar är för pojkar ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Bilar är för pojkar och dockor för flickor"
Author Nilsson, Karolina
Date 2016
Swedish abstract
I skollagen står det skrivet att jämställdhet är ett begrepp som ingår i värdegrunden. I läroplan för förskolan, Lpfö 98-10 beskrivs jämställdhetsfrågan på så vis att det är förskolans uppdrag att flickor och pojkar har samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010). Förskolan är en utvecklingszon för alla barn oavsett kön därför är det viktigt att arbeta med genus i förskolan. Mot denna bakgrund är syftet med föreliggande uppsats att studera hur förskollärare på en förskola resonerar om genus och förhåller sig till pojkar och flickor i förskolan. För att undersöka detta har jag genomfört intervjuer och observationer och använt mig av Hirdmans (2001) teori om isärhållning och genuskontrakt. Mitt material visar att förskollärarna tänker kring genus utifrån det historiska och gamla påståendet ”pojkar är vildare än flickor” men också att de anser att genus handlar om rättvisa och om att ”bryta normer”. Resultatet visar även att förskollärarna tänker på ett sätt men agerar utifrån ett annat. Det verkar vara svårt att tänka barnen som enskilda individer istället för flickor och pojkar. Slutsatsen av min studie är att förskollärarna ofta vill dela upp pojkar och flickor samt att de utgår från att pojkar och flickor är olika. Ämnet om genus i förskolan inte är färdigdiskuterat utan det finns fortfarande mycket kvar att studera.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Förskola
Förskollärare
Genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/21373 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics