Ska du göra en brun blomma? En fallstudie om barns samspel och kommunikation i bildskapande aktiviteter i förskolan

DSpace Repository

Ska du göra en brun blomma? En fallstudie om barns samspel och kommunikation i bildskapande aktiviteter i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ska du göra en brun blomma? En fallstudie om barns samspel och kommunikation i bildskapande aktiviteter i förskolan
Author Hörman, Sandra
Date 2016
Swedish abstract
Läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010) lyfter fram bildskapande som ett kommunikationsmedel likvärdig tal – och skriftspråket och Mouritsen (ref. Eva Änggård, 2006:58) menar att själva processen i bildaktiviteten måste studeras för att förstå vissa aspekter av barns bildskapande. Mouritsen menar att under bildskapandet kanske barnen också samspelar genom att prata med varandra och i detta samspel får bilden sin betydelse. Änggård (2005) skriver dock att forskningen i hög grad fokuserat på produkten, det vill säga de färdiga bilderna, och i mindre utsträckning de processer i vilka bilderna tillkommer i. Studiens syfte är därför att nå kunskap om hur barn samspelar och kommunicerar med varandra under bildskapande aktiviteter i förskolan, hur barnen använder sina bilder i kamratkulturen samt vilka konflikter som kan uppstå i den bildskapande aktiviteten. Fokus är att undersöka hur barn inkluderar och exkluderar varandra i dessa aktiviteter. Jag har genomfört en kvalitativ fallstudie på en kommunal förskola med tre avdelningar. Det empiriska materialet samlades in genom observationer som därefter analyserades utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv, begreppen kamratkultur och interaktivt utrymme samt Marit Hopperstads fyra interaktionskategorier för att synliggöra barns samspel och kommunikation i bildskapande aktiviteter. I resultatet framkommer att bildskapande är en social aktivitet där barnen diskuterar, kopierar och ifrågasätter varandras bilder. Barnens kommunikation blir utgångspunkt för nya bilder och bilden används ibland som rekvisita i leken där barnens fantasier blir synliga på pappret. Därför är barnens bildskapande i hög grad inkluderande. Dock synliggjordes exkluderande strategier som att barn ignorerade kamraters bilder och förfrågan om att få delta i aktiviteten. Att anklaga sin kamrat för att kopiera och kritisera teckningar i ordalag som ”ful” förekom också som ett sätt att exkludera.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject samspel
kommunikation
bildskapande
förskola
barn
inkludering
exkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/21428 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics