Att undervisa elever som riskerar att inte nå kunskapskraven

DSpace Repository

Att undervisa elever som riskerar att inte nå kunskapskraven

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Samuelsson, Emma
dc.date.accessioned 2016-10-17T10:35:48Z
dc.date.available 2016-10-17T10:35:48Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.citation 52 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/21438
dc.description Sammanfattning/Abstract Samuelsson, Emma (2016). Att undervisa elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. To educate students that are at risk of not achieving the goals. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Denna studie har ambitionen att bidra till att göra pedagogers röster hörda angående svårigheter och ställningstaganden i samband med undervisning av elever som riskerar att inte nå kunskapskraven samt tydliggöra pedagogernas behov av stöd från specialpedagog i detta arbete. Syfte Syftet med denna studie är att genom att undersöka hur fyra pedagoger på grundskolan upplever arbetet i samband med att undervisa elever som riskerar att inte nå kunskapskraven trots extra anpassningar och särskilt stöd, bidra med kunskap om ett av läraryrkets dilemman och hur stödet i denna situation kan se ut från specialpedagog. Frågeställningar • Vad är pedagogers upplevelser av att undervisa elever som riskerar att inte nå kunskapskraven trots extra anpassningar och särskilt stöd? • Hur arbetar pedagogerna för att hjälpa elever som riskerar att inte nå kunskapskraven? • Vilket stöd tycker pedagogerna är viktigt att få från specialpedagog i arbetet med elever som riskerar att inte nå kunskapskraven? Teori Studien inspireras av ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv i samverkan med det sociokulturella perspektivet med dess betoning av omgivningens inverkan på elevens förutsättningar för lärande samt betydelsen av relationen mellan pedagog och elev. Metod Studien är gjord med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna struktureras och ramas in av en intervjuguide men inom ramen för denna uppmuntras intervjupersonerna att berätta fritt om sina upplevelser. Analysen är gjord med en fenomenografisk ansats som fokuserar på både likheter och skillnader på intervjupersonernas svar, men har huvudfokus på variationen. Resultat Pedagogerna i studien upplever en osäkerhet och en otillräcklighet runt arbetet med elever när de trots extra anpassningar och särskilt stöd riskerar att inte nå kunskapskraven. Upplevelserna grundas i en känsla av brist på kompetens och behov av mer stöd från specialpedagog än vad som ges. Ett önskemål finns om att specialpedagog är mer synlig i verksamheten och löpande ger tips och förslag på utveckling av extra anpassningar (som görs) inom ramen för den ordinarie undervisningen. Implikationer Genom studien framgår att en kompetensutveckling runt hur undervisning kan anpassas för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven behövs för att i alla fall de pedagoger som intervjuats i denna studie ska få kompetens att undervisa och ge dessa elever en möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt. Pedagogerna behöver även en modell för att synliggöra elevernas kunskapsutveckling under E-nivå för att göra framstegen tydliga både för sig själv och för eleven. Nyckelord Elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar, kunskapskrav, lärares upplevelser, riskera att inte nå målen, särskilt stöd. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject elever i behov av särskilt stöd en_US
dc.subject extra anpassningar en_US
dc.subject särskilt stöd en_US
dc.subject kunskapskrav en_US
dc.subject lärares upplevelser en_US
dc.title Att undervisa elever som riskerar att inte nå kunskapskraven en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics