A Real Estate Agent and Inspection Clauses

DSpace Repository

A Real Estate Agent and Inspection Clauses

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title A Real Estate Agent and Inspection Clauses
Author Djordjevic, Sanja ; Koebe, Christin
Date 2016
English abstract
A real estate transaction is not only one of the largest financial transaction a person undertakes in their lifetime but at the same time a complex process, which is why the legislator over time has wanted to regulate the process. One of the important reasons that the subject needs to be explored more deeply is to increase understanding of the risks incurred by the contracting parties. It is above all the content of the purchase contract and interpretation of this that cause the most problems today. Here, the real estate agent’s contract drafting and advisory role is crucial for the design of the agreement and its implications. Contingency clauses are probably the conditions in the contract that cause the largest number of disputes, especially inspection clauses, which also constitute the essay's central part. The aim is to compare and analyze different inspection clauses design to account for the problem of formulation of these and what is important to take into account in the design of the clauses. The paper shows that there are several factors that are crucial for the validity of the clauses, for example a request for return must be included and the time limit of the request for return. The conclusion is that it is of paramount importance that the broker does not trust blindly in standard clauses, but rather adapts them to the case at hand.
Swedish abstract
En fastighetstransaktion är inte bara en av de största ekonomiska handlingar en person företar sig under sin livstid utan även en komplex process, varför lagen med tiden har velat reglera processen. En av de viktiga anledningarna till att området behöver utforskas djupare är för att öka förståelsen för riskerna som de involverade parterna löper. Det är framförallt innehållet i köpekontraktet och tolkningen av detta som orsakar flest problem idag. Och här är fastighetsmäklarens kontraktsskapande och rådgivande roll avgörande för utformningen av avtal och dess innebörd. Återgångsklausuler är förmodligen de villkor i avtalet som orsakat flest tvister, framförallt besiktningsklausuler, vilket även utgör uppsatsens centrala del. Syftet är att jämföra och analysera olika besiktningsklausulers utformning för att kunna redogöra för problematiken kring formulering av dessa och vad som är viktigt att ta hänsyn till vid utformningen av klausulerna. Uppsatsen visar att det finns flera faktorer som är avgörande för villkorens giltighet, exempelvis en begäran om återgång måste finnas med samt tidsfrist för begäran om återgång. Slutsatsen är att det är av stor vikt att mäklaren inte förlitar sig på schablonartade standardklausuler utan anpassar villkoren till varje enskilt fall.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Real Estate Agent
Inspection Clauses
Housing Law
Fastighetsmäklare
Besiktningsklausuler
Fastighetsrätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/21463 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics