Verklighetschocken - Utbrändhet

DSpace Repository

Verklighetschocken - Utbrändhet

Details

Files for download
Icon
”VERKLIGHETSCHOCKEN” ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Verklighetschocken - Utbrändhet
Author Ahmad, Israa ; Yassin, Ajin
Date 2016
English abstract
” THE REALITY CHOCK” A QUALITATIVE STUDY ABOUT BURNOUT AND ITS IMPACT ON THE WORKPLACE ISRAA AHMAD AJIN YASSIN Ahmad, I & Yassin, A.” The reality chock”. A qualitative study about burnout and its impact on the workplace. Degree project in Social Work 15 credits. Malmö. University: Faculty of health and society. Department of Social Work, 2016. Social workers are among the professions who suffer the most due burnout. The phenomenon is becoming increasingly frequent recent decades. This aroused interest to explore the subject further. The aim of this study was therefore to examine work related factors that contribute to burnout and how it affects the workplace based on social workers’ perspective. Six semi-structured interviews were made with social workers in Malmo cities social services to answer the aim of the study. The result indicates that there is a complex interaction of contributing factors on three levels. The first is on an individual plan illustrating the factor age and level of ambition as contributing to burnout. The problem that they drew attention to is that during the studies the students create expectations that collide with the reality when they meet the work life. This happens especially when the workplace has bad conditions. Thereby we land on the organizational level where social workers are experiencing high demands, low control and lack of social support. Bad conditions are due the interviewed social workers mainly a workplace with lack of support from manager, bad psychosocial working environment and high workload. This conditions characteristics as unhealthy and organizational factors contributing to burnout. Third level is the gender dimension where double work and the fact that women dominate social work mean worse working conditions and higher workload. The result also showed that the workplace affects when social workers suffer by burnout because it spreads concern through the colleagues, which creates a vicious circle. Colleagues have to cover the work tasks when the social worker suffers due burnout and stays at home on sick leave, which increase the burden on them. Inferior quality, client suffering and economic consequences was also an influence that social workers experienced because of burnout. Thereby we consider that it is of essential importance to increase awareness about the phenomenon because of the risk that next students or we encounter this problem in future profession and workplace. Keywords: Burnout, high demands, social worker, system theory, workplace.
Swedish abstract
”VERKLIGHETSCHOCKEN” EN KVALITATIV STUDIE OM UTBRÄNDHET OCH DESS PÅVERKAN PÅ ARBETSPLATSEN ISRAA AHMAD AJIN YASSIN Ahmad I & Yassin A. ”Verklighetschocken”. En kvalitativ studie om utbrändhet och dess påverkan på arbetsplatsen. Examensarbete i Socialt arbete 15 hp. Malmö Högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2016. Socialsekreterare är bland yrkesgrupperna som främst drabbas av utbrändhet. Fenomenet har blivit allt vanligare de senaste decennierna. Detta väckte därför intresset för att utforska ämnet ytterligare. Syftet med denna studie var att undersöka arbetsrelaterade faktorer som bidrar till utbrändhet och hur det påverkar arbetsplatsen utifrån socialsekreterares perspektiv. För att besvara studiens syfte utfördes sex semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare på socialtjänster inom Malmö Stad. Resultatet visade att det finns ett komplext samspel av bidragande faktorer på tre nivåer. Den första är på en individuell plan där faktorn ålder och ambitionsnivå spelar roll i förhållande till fenomenet. Problemet som uppmärksammades var att under utbildningen bildar studenter förväntningar som kolliderar med verkligheten när de möter arbetslivet. Detta sker speciellt när arbetsplatsen har dåliga förhållanden. Därigenom landar vi på organisationsnivån där intervjupersonerna upplevde höga krav, låg kontroll och brist på socialt stöd. Dåliga förhållanden innebär främst bristande stöd från chef, dålig psykosocial arbetsmiljö och hög arbetsbelastning. Dessa organisatoriska faktorer blir ohälsosamma och bidrar till utbrändhet. Tredje nivån är könaspekten där dubbelarbete och könssegregering innebär sämre arbetsförhållanden och högre arbetsbelastning för kvinnor. Resultatet visade även att arbetsplatsen påverkas när socialsekreterare drabbas av utbrändhet eftersom att det sprider oro till kollegor vilket som skapar en ond cirkel. När socialsekreterare drabbas av utbrändhet och sjukskrivs måste kollegor täcka kvarblivna arbetsinsatserna vilket som ökar arbetsbelastningen på dem. Utöver detta upplevde socialsekreterare andra negativa påverkningar när medarbetare drabbas av utbrändhet så som sämre kvalitet på utfört arbetet, lidande klient och ekonomiska följder. Vi anser att det är av särskild betydelse att öka medvetenheten om fenomenet då det finns en risk för oss eller kommande studenter att stöta på problematiken i framtida yrket och arbetsplatsen. Nyckelord: Arbetsplats, höga krav, socialsekreterare, systemteori, utbrändhet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Arbetsplats
höga krav
socialsekreterare
systemteori
utbrändhet
Burnout
high demands
social worker
system theory
workplace
Handle http://hdl.handle.net/2043/21468 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics