NURSES' EXPERIENCES OF LANGUAGE BARRIERS WHEN NURSING

DSpace Repository

NURSES' EXPERIENCES OF LANGUAGE BARRIERS WHEN NURSING

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title NURSES' EXPERIENCES OF LANGUAGE BARRIERS WHEN NURSING
Author Mahmud, Hala
Date 2016
English abstract
Background: Several countries in the world have developed into multicultural societies. This means new challenges for nurses in care because they will encounter patients who do not speak the same language as the nurse or share the same culture. This can lead to language barriers and cultural clashes that nurses must be able to overcome. Aim: The aim of this study was that through a literature review draw attention to nurses' experiences of meeting patients who don’t speak the same language as the nurses of the the same cultural beliefs, and the risks and barriers that these factors may cause in a care situation. Method: A literature study that is based on ten scientific articles with a qualitative approach that were analysed and reviewed. Themes were then identified. Results: Language barriers, communication difficulties, cultural differences, lack of knowledge of interpreter services and culture were identified as challenges that could affect the nurse's work negatively. Conclusion: nurses are in need of more education and knowledge about how to proceed in the care of patients who do not speak the same language or share the same culture as the nurses. The nurses should provide health care in a professional manner regardless of the patient's background or his ability to communicate.
Swedish abstract
Bakgrund: Flera länder i världen har utvecklats till multikulturella samhällen. Detta innebär nya utmaningar för sjuksköterskor i vården eftersom de kommer att träffa på patienter som inte talar samma språk som sjuksköterskorna eller har samma kultur. Detta kan leda till språkbarriärer och kulturkrockar som sjuksköterskorna måste kunna övervinna. Syfte: Syftet med uppsatsen var att genom en litteraturstudie uppmärksamma sjuksköterskornas erfarenheter av att möta patienter med olika språk och kultur än sig själva och de risker och barriärer detta kan medföra i en vårdsituation. Metod: En litteraturstudie som är baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som genomgick en kvalitetsgranskning och analys. Teman identifierades därefter. Resultat: Språkbarriärer, kommunikationssvårigheter, kulturskillnader, brist på kunskap inom tolkservice och kultur identifierades som utmaningar som kunde påverka sjuksköterskans arbete negativt. Slutsats: Sjuksköterskor är i behov av mer utbildning och kunskap om hur de ska gå tillväga vid vård av patienter som inte talar samma språk eller har samma kultur som sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna borde erbjuda vård på ett professionellt sätt oberoende av patientens bakgrund eller dennes förmåga att kommunicera.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject barriers
communication
culture
experiences
nursing
nurses
Handle http://hdl.handle.net/2043/21471 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics