Brotthållfastheten i polykromatiska och monokromatiska normkronor av litiumdisilikat

DSpace Repository

Brotthållfastheten i polykromatiska och monokromatiska normkronor av litiumdisilikat

Details

Files for download
Icon
Brotthållfastheten ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Brotthållfastheten i polykromatiska och monokromatiska normkronor av litiumdisilikat
Author Stenmark, Dennis
Date 2016
English abstract
Abstract Introduction IPS e.max® Press is a polychromatic, lithium disilicate glass-ceramic designed for thermal pressing. It is produced in various degrees of opacity, translucency, color and saturation. A polychromatic layered variant, the IPS e.max® Press Multi, has been developed to show gradual shifts of opacity, translucency, color and saturation similar to those of natural teeth. Purpose The purpose of present study is to compare the strength of polychromatic, layered, standardized norm crowns made of multi ingots and standardized norm crowns made of the conventional monochromatic ingots. Material and method For the study, 30 specimens of standardized norm crowns were generated and divided into three spci- men groups: ten IPS e.max® Press LT A2, ten IPS e.max® Press Multi A2 and ten IPS e.max® Press Multi BL2. 30 dies were produced in a light-curing 3D material. The crowns were thermocycled, whereupon they were cemented on the printed dies, followed by cyclic mechanical pre-load before load to fracture in a universal testing machine. The values at fracture were recorded in Newtons (N). Analysis of the fracture strength was performed using one- way ANOVA, Tukey’s test. The confidence interval was 95% and the significance level was α= 0.05. Results A statistically significant difference in breaking strength was detected between all three groups. The group with the lowest average result was A Multi (IPS e.max® Press Multi A2), with 866 N, followed by group Multi B (IPS e.max® Press Multi BL2) with 987 N. The highest average was detected in group Mono C (IPS e.max® Press LT A2) with 1108 N. Conclusion Within the scope of present study, the following conclusions can be drawn: • The monochromatic, lithium disilicate glass-ceramic IPS e.max® Press LT A2 has a higher fracture strength than the polychromatic glass-ceramics IPS e.max® Press Multi A2 and BL2. • The hypothesis is confirmed, but further studies on the subject are necessary to secure sufficient results.
Swedish abstract
Sammanfattning Inledning IPS e.max® Press är en polykromatisk litiumdisilikat-förstärkt glaskeram utformad för termisk press- ning. Den produceras i olika grader av opacitet, translucens, färg och färgmättnad. En polykromatisk skiktad variant, IPS e.max® Press Multi, har tillkommit med en gradvis skiftning av opacitet, trans- lucens, färg och färgmättnad. Syfte Syftet med studien är att jämföra hållfastheten mellan polykromatiska skiktade normkronor fram- ställda av multipuckar och normkronor framställda av de konventionella monokromatiska presspuck- arna. Material och metod Till studien framställdes totalt 30 stycken standardiserade normkronor indelade i tre grupper, tio stycken IPS e.max® Press LT A2, tio stycken IPS e.max® Press Multi A2 och tio IPS e.max® Press Multi Bl2. Det framställdes 30 stycken stansar i ett ljushärdande 3D-material. Normkronorna termocyklades varpå de cementerades på de printade stansarna, följt av cyklisk me- kanisk förbelastning innan de belastades till brott i en universaltestmaskin. Värdena vid brott regi- strerades i Newton (N). Analysen av brotthållfastheten gjordes med one-way ANOVA, Tukey’s test. Konfidensintervallet sattes till 95% och signifikansnivån sattes på α= 0,05. Resultat Det kunde påvisas en statistisk signifikant skillnad i brotthållfasthet mellan samtliga tre grupper. Det lägsta medelvärdet påvisade grupp Multi A (IPS e.max® Press Multi A2) med 866 N följt av grupp Multi B (IPS e.max® Press Multi Bl2) med 987 N. Det högsta medelvärdet påvisade grupp Mono C (IPS e.max® Press LT A2) med 1108 N. Slutsats Inom ramen för studiens begränsningar kan följande slutsatser dras: • Den monokromatiska litiumdisilikat-förstärkta glaskeramen IPS e.max® Press LT A2 är ur hållfasthetssynpunkt starkare än de polykromatiska glaskeramerna IPS e.max® Press Multi A2 och Bl2. • Hypotesen bekräftas, men ytterligare studier behövs inom ämnet för att säkerställa resultaten.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 33
Language swe (iso)
Subject brotthållfasthet, litiumdisilikat, poly, mono
Handle http://hdl.handle.net/2043/21472 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics