Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter- Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem

DSpace Repository

Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter- Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem

Details

Files for download
Icon
Masteruppsats
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter- Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem
Author Hansson, Jenny
Date 2016
English abstract
Abstract Hansson, Jenny (2016) “The complex interaction between knowledge, learning and social skills”- The stories of six former pupils' experiences of residential care school placements Master degree in Special Education Faculty of Education and Society Malmo University The purpose of the study is from an educational perspective contribute with knowledge and increase peoples understanding, how six pupils´ experiences of residential care school placements perceive their schooling. Furthermore the purpose is to get the pupils´ own perception of good methods in the education (teaching situations) at the residential care school placement and see how they have been prepared for further education (studies). The method is qualitative interviews with a narrative approach where pupils´ life stories have been in focus. Six in-depth interviews were conducted with pupils who have at least three terms of placement. The study leans partly on Vygotskijs´s sociocultural theory where human knowledge and ideas are understood in relation to social and cultural tools. Also on von Wright´s interpretation of Mead´s theory on how ”I and me” evolve through interaction. The six life-stories show that the pupils´ was unable to live up to the expectations that the school and the legislation had on them. They point out social pressure as a factor, where the pupils compares themselves with their classmates and considered their self as deviant. Pupils´ experiencing teacher in the regular school body language as negative which affected the pupils´ self-esteem and self-image negatively. The student's experience was that the teacher thought he was a problem. The stories also show that students experience a resistance against theme-self, where they could not accept their diagnosis. The complex relationship between learning, knowledge and social skills became evident at the residential care school placement where the school came to be in focus and the student had to grow through knowledge and learning but also through the importance of relational approach. This led to a future and a sense of growing by successfully. The analysis from a narrative perspective can be seen that the concept of time is important when time is not static and that the students developed through time. It can also see problems around different worlds, such routines, residential or schools that meet. Keywords: HVB, life history, NPF, relational perspective, residential care school placement, scaffolding, self-image, self-esteem, special education, a stay at home pupil.  
Swedish abstract
Abstrakt Hansson, Jenny (2016) "Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter" - Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem Syftet med denna studie är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv bidra med kunskap och öka förståelsen för hur före detta elever på ett Skolveckohem med integrerad skola, uppfattade sin skolgång. Syftet är vidare att få elevers egna berättelser om skolans arbetsmetoder och undervisning bidragit till deras eventuellt vidare studier. Metoden är kvalitativa intervjuer med en narrativ ansats där elevers livshistorier har varit i fokus. Sex djupintervjuer genomfördes med elever som har åtminstone tre terminers placering. Studien lutas dels på Vygotskijs sociokulturella teori där kunskap förstås i relation till sociala och kulturella verktyg. Men också på von Wright's tolkning av Mead's teori om hur "Me and I" utvecklas genom interaktion. De sex livshistorierna i studien visar att eleverna inte kunde leva upp till de förväntningar som skolan med dess lagstiftning hade på dem. Respondenternas berättelser visar en uppfattning av att uppleva sig själv som avvikande. Eleverna upplevde lärarens kroppsspråk som negativt, vilket i sin tur påverkade elevernas självkänsla och självbild negativt. Berättelserna visar också att eleverna upplevde ett motstånd mot sig själv, där de inte kunde acceptera sin diagnos. Det komplexa samspelet mellan lärande, kunskap och sociala färdigheter blev uppenbart vid Skolveckohemmet där skolan kom att vara i fokus och studenten fick växa genom kunskap och lärande, men också genom vikten av ett relationellt förhållningssätt. I analysen kan man se att begreppet tid är viktigt där tiden inte statisk och att eleverna utvecklas genom tid och där också individuella vändpunkter varit viktiga. Man kan också se problematik kring när två alltför olika världar möts. Nyckelord: HVB, livshistoria, NPF, relationellt perspektiv, skolveckohem, scaffoldning, självbild, självkänsla, specialundervisning, hemmasittare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 62
Language swe (iso)
Subject HVB
NPF
Skolveckohem
scaffolding
Vygotskij
relational perspective
relationellt förhållningssätt
specialpedagogik
specialundervisning
special education
hemmasittare
rutiner
Handle http://hdl.handle.net/2043/21476 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics