Metodstödets teoretiska ramverk

DSpace Repository

Metodstödets teoretiska ramverk

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Metodstödets teoretiska ramverk
Author Hallin, Per Olof ; Gerell, Manne
Editor Nilvall, Kim ; Englund, Peder ; Rieck, Jesper ; Essman, Anders ; Grimbeck, Lars
Date 2016
Swedish abstract
I samhällsdebatten verkar ibland en viss förvirring råda kring vilken typ av utsatthet som diskuteras - ekonomisk utsatthet, utsatthet för brott, otrygghet, eller något helt annat? Ur ett polisiärt perspektiv är givetvis brottslighet, trygghet samt indirekt polisens för-måga att utföra sina uppgifter de viktigaste aspekterna på utsatthet. Samtidigt går det inte att bortse från att detta på områdesnivå är starkt kopplat också till en social och ekonomisk utsatthet, där de bostadsområden som präglas av en stark otrygghet normalt också är präglade av en socioekonomisk otrygghet med till exempel dåligt fungerande välfärdssystem, hög arbetslöshet, låga inkomster, samt trångboddhet. Forskning har också visat att socioekonomiska förhållanden, brottslighet och otrygghet dessutom hänger samman med tillit inom bostadsområdet, ibland benämnd lokalsamhällestillit, samt gemensamma förväntningar om att agera för allas bästa, vilket benämns kollektiv förmåga.
Publisher Polismyndigheten
Host/Issue Polismyndighetens metodstöd mot organiserad brottslighet i lokalsamhället och i utsatta områden : utvecklingscentrum Väst;
Pages 43-51
Language swe (iso)
Subject polis
utsatta områden
metodstöd
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Rapporten är tryckt och finns på intrapolis.
Handle http://hdl.handle.net/2043/21493 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics