Kartläggning av skolinbrott. Analys av mönster bland skolinbrott i Lund.

DSpace Repository

Kartläggning av skolinbrott. Analys av mönster bland skolinbrott i Lund.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kartläggning av skolinbrott. Analys av mönster bland skolinbrott i Lund.
Author Loman, Kajsa
Date 2016
English abstract
Between 2014 and 2015, school burglaries have increased in the municipality of Lund. The local police are searching for more information and recommendations to achieve a solution to this problem. The focus for this study is a crime-mapping analysis to help the local police force in their crime prevention strategies. This analysis will distinguish patterns, similarities and differences in the burglaries, using as its theoretical basis the routine activity approach complemented with the theory of rational choice. The study will also propose effective interventions; in connection with these, previous research and literature is presented. By analyzing police reports a statistical analysis is done. The result shows that schools are particularly vulnerable for burglary at certain times, days and months. Some geographical areas are more vulnerable than others; nevertheless some schools are repeated victimized. In the discussion of the results three types of burglaries are presented: burglaries committed by youths that are aware of the area and are primarily not motivated by steeling; professional burglaries where large amounts of electronic goods is taken; and burglaries that are not as extensive than the professional burglaries and the burglars obtain a smaller amount of goods. Some types of burglary are more frequent than others and different strategies are needed to analyze these. In the cases where youths are committing the burglaries, deterrent effects can be more effective than if the same interventions were to target professional burglars. Partnership between the schools and the local police is important and it is central that the school is educated on which interventions are necessary. The intervention must be modified to the local context and be evaluated. Some schools are especially vulnerable and repeatedly victimized. More detailed analysis is needed for these schools. The study shows the importance of focusing on repeatedly victimized properties and of implementing interventions immediately.
Swedish abstract
Under åren 2014 och 2015 har det skett en omfattande ökning av skolinbrotten i Lunds kommun. Polisen efterfrågar mer information och rekommendationer för att komma närmare en lösning på problemet. Fokus för studien är att bistå polisen i det förebyggande arbetet genom en kartläggning av skolinbrotten. Genom att använda rutinaktivitetsteorin kompletterad med teorin om rationella val som teoretisk referensram urskiljer undersökningen mönster, likheter och skillnader bland skolinbrotten. Då ett syfte är att ge förslag på åtgärder presenteras också tidigare forskning och litteratur. Genom att utgå från anmälningar om skolinbrott genomförs statistiska analyser. Resultatet visar bland annat att skolor är särskilt utsatta under vissa tider, dagar och månader. Resultatet visar även att vissa områden är mer utsatta än andra och vissa skolor blir upprepat utsatta. I diskussionen redogörs det för tre typer av inbrott som går att urskilja i resultatet: inbrott som begås av områdesmedvetna ungdomar utan särskilda motiv att stjäla något, professionellt utförda inbrott där omfattande elektronik tillgrips och inte lika omfattande inbrott där gärningspersonerna erhåller mindre stöldgods än de professionella inbrottstjuvarna. Olika åtgärder krävs för inbrottstyper med olika gärningspersoner. I de fall där ungdomar begår inbrotten kan avskräckande effekter fungera mer effektivt än då professionella inbrottstjuvar begår inbrotten. Samverkan mellan skola och polis är viktigt och det är centralt att skolan utbildas i vilka åtgärder som är lämpliga. Åtgärderna måste anpassas till den lokala kontexten och utvärderas. Förslagsvis bör en mer ingående analys göras kring de skolor som är särskilt utsatta och som utsätts upprepade gånger. Studien påvisar vikten av att rikta åtgärderna mot upprepat utsatta skolor och att omedelbart vidta åtgärder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject inbrott, rutinaktivitetsteorin, skolinbrott, situationell brottsprevention, upprepad utsatthet.
Handle http://hdl.handle.net/2043/21537 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics