Sjuksköterskors upplevelser av patientsäker journalhantering. En intervjustudie

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelser av patientsäker journalhantering. En intervjustudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelser av patientsäker journalhantering. En intervjustudie
Author Högberg, Sophie ; Linde, Ulrika
Date 2016
English abstract
Background: Well-functioning communication in medical record is important for patient safety. Studies showed that the journal as a tool had a central role in nurses' experiences of patient safety. If the information in the records were readily available and easy to work with nurses found the medical record management to be patient safe. Studies also showed that it was vital that there was time for nurses to obtain information about the patients safety. Aim: Elucidate nurses' experiences of the medical records from patient safety perspective. Method: An interview study with qualitative approach was carried out. The interviews were analysed and thematised. Result: Electronic medical records experienced complicated and difficult to understand. There were deficiencies regarding documentation procedures. Oral report and the report sheet offset deficiencies in patient management but also gave rise to new patient safety risks. The lack of time to document and the lack of time to read the medical record impact patient safety negatively. The psychosocial and physical work environment affected patient safety in different directions. Conclusions: The nurses felt that the shortcomings in the medical record system, work procedures and control led to electronic medical records is not applied optimally. Oral report and the report sheet was applied in order to compensate for deficiencies in journal management. The consequence was duplication of documentation, misinformation, risk of data loss and the need for cross-checks, which was time-consuming.
Swedish abstract
Bakgrund: Välfungerande kommunikation i journalen är av stor vikt för patientsäkerheten. Studier påvisade att journalen som arbetsverktyg hade en central roll för sjuksköterskors upplevelser av patientsäker omvårdnad. Om informationen i journalen var lättillgänglig i ett lättarbetat journalsystem upplevde sjuksköterskorna journalhanteringen patientsäker. Studier påvisade även att det var av stor vikt att det fanns tid för sjuksköterskorna att erhålla informationen om patienterna på ett säkert sätt. Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av journalhantering ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats utfördes. Intervjuerna analyserades och tematiserades. Resultat: Journalsystemet upplevdes invecklat och svåröverskådligt. Det fanns brister gällande dokumentationsrutiner. Muntlig rapport och rapportblad kompenserade för brister i journalhanteringen men gav också upphov till nya patientsäkerhetsrisker. Bristen på tid att dokumentera samt bristen på tid att läsa patientjournal påverkade patientsäkerheten negativt. Den psykosociala och fysiska arbetsmiljön påverkade patientsäkerheten i olika riktningar. Slutsatser: Sjuksköterskorna upplevde att brister i journalsystemet, arbetsrutiner och styrning ledde till att journalsystemet inte tillämpades optimalt. Muntlig rapport och rapportblad tillämpades i syfte att kompensera brister i journalhanteringen. Konsekvensen blev dubbeldokumentation, desinformation, risk för informationsförlust och behov av dubbelkontroller, vilket tog tid.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language eng (iso)
Subject experience
interview study
nurse
patient safety
record management
Handle http://hdl.handle.net/2043/21615 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics