Studentorienterat litteraturseminarium som läraktivitet och examinationsform

DSpace Repository

Studentorienterat litteraturseminarium som läraktivitet och examinationsform

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Studentorienterat litteraturseminarium som läraktivitet och examinationsform
Author Sonesson, Kerstin ; Nordén, Birgitta
Date 2016
Swedish abstract
Abstrakt till NU2016 – Bedömning, examination och betyg Studentorienterat litteraturseminarium som lärandeaktivitet och examinationsform Denna presentation är baserad på en studie av internationella lärarstudenters erfarenhet av studentorienterade litteraturseminarier om globala miljö- och hållbarhetsfrågor som examinationsform. Syftet med forskningsstudien är att undersöka hur en heterogen studentgrupp upplever en icke-traditionell examinationsform, sin lärandeprocess och kunskapsutveckling inom ämnesområdet globala utmaningar och hållbar utveckling genom ett studentdrivet litteraturseminarium. Kursen Teaching for sustainability (15 hp, http://edu.mah.se/en/Course/NM164E ) har ett holistiskt perspektiv på lärande för hållbar utveckling. Det teoretiska innehållet består av globala utmaningar, hållbar utveckling och didaktik. Kursen utgår från studentorienterat lärande och varierande arbetssätt. Kursdeltagarna utgörs av en heterogen grupp av lärarstudenter, av utbytes- och svenska studenter. Förkunskaperna varierar och likaså studenternas erfarenheter av olika examinationsformer. En av kursens första aktiviteter är att läsa boken World on the Edge. How to prevent Environmental and Economic Collapse (Brown 2011) och att formulera tre frågor om globala utmaningar. Frågorna ska vara inspirerade av boken och frågor som studenten vill diskutera i ett seminarium med 5-7 kurskamrater. Lärandemål som examineras: The student will be able to describe what effect humans have upon their environment, actively discuss the scope of environmental problems and challenges in sustainable development in the participants´ respective home country and worldwide. Inför litteraturseminariet väljer läraren ut en fråga per student och studenten får introducera och leda diskussionen kring sin fråga. Under diskussionen bidrar varje student med sin erfarenhet och kunskap. På så sätt bidrar alla med sina perspektiv på de frågeställningar som behandlas. Studenterna bedöms enligt en tregradig skala; väl godkänd, godkänd samt underkänd. Efter litteraturseminarier vid två kurstillfällen (2012 och 2014) genomfördes intervjuer med semi-strukturella frågor i fokusgrupper (7 grupper och sammanlagt 41 studenter). Intervjufrågorna fokuserades på studenternas tidigare erfarenheter av examinationer, läsande av kursboken, formulering av frågor och förväntningar litteraturseminariet, samt reflektioner efter genomförandet. Intervjuerna spelades in, transkriberades samt analyserades med en fenomenografisk ansats. För flertalet studenter var det studentorienterade litteraturseminariet en ny erfarenhet. Medan de läste boken fokuserade studenterna i huvudsak på de stora sammanhangen och inte på detaljer. De sökte vidare information kring frågor de ville veta mera om. Några studenter uppgav att de var nervösa inför seminariet och förklarade detta med att de var ovana vid att planera, leda och ansvara för en diskussion kring en fråga de själva valt. Studenter menade att alla i gruppen bidrog till en gemensam lärandeprocess då de delade erfarenheter, tankar och kunskap kring globala utmaningar och hållbar utveckling. Efter avslutat seminarium fortsatte de fundera kring frågorna som diskuterats.
Conference
NU2016 (15-17 juni 2016 : Malmö, Sweden)
Language swe (iso)
Subject högre utbildning
examinationsform
internationella lärarstudenter
lärandeprocess
globala utmaningar
studentcenrerat lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21624 Permalink to this page
Link http://www.nu2016.se/app/attendee/default.asp?Lang... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics