Standardiserade arbetsprocesser för minskat slöseri och ökat kundvärde

DSpace Repository

Standardiserade arbetsprocesser för minskat slöseri och ökat kundvärde

Details

Files for download
Icon
Rapport till SBUF
Overview of item record
Publication Report
Title Standardiserade arbetsprocesser för minskat slöseri och ökat kundvärde
Author Persson, Mats
Date 2016
English abstract
There is no doubt that greater standardization is an important development strategy to increase customer value and reduce resource consumption in the building society over long term. The study shows that this trend also applies to the work processes in construction output. But standardization must be implemented to simplify and secure processes, such as reducing the risk of error and trouble, in order to free up more time for the construction supervisors to engage in the "Creative" management duties. Standardization must thus be done in a thoughtful way. Examples of challenges to achieve such a "wise" standardization is to achieve a broader view of what standardization and what it can lead to, to develop a better understanding of how construction processes actually looks like, for example, the consumption of resources taking place, to develop an improved understanding of the causes of existing problems and obstacles so that these can largely be eliminated and develop solutions to better integrate strategic initiatives with operational projects in the projects. In conclusion, experience shows that it is important to select the right among many suggestions for improvement and to standardize the "right" things and processes. When new procedures and processes are introduced into an organization, it can also lead to creation / administration increased that lead to more frustration in the organization.
Swedish abstract
Det råder ingen tvekan om att ökad standardisering är en viktig utvecklingsstrategi för att långsiktigt öka kundvärdet och minska resursförbrukningen i samhällsbyggandet. Studien visar att denna utveckling gäller även för arbetsprocesser i byggproduktion. Men standardiseringen måste genomföras för att förenkla och säkra processer, t ex minska felrisker och strul, med syfte att frigöra mer tid för byggarbetsledare att ägna sig åt de “kreativa” ledningsuppgifterna. Standardisering måste alltså ske på ett genomtänkt sätt. Exempel på utmaningar för att åstadkomma sådan “klok” standardisering är att åstadkomma en bredare syn på vad standardisering är och vad den kan leda till, att utveckla en bättre förståelse för hur byggprocesser faktiskt ser ut, t ex vilken resursförbrukning som sker, att utveckla en bättre förståelse för grundorsaker till befintliga problem och hinder så att dessa i högre grad kan elimineras och utveckla lösningar för att bättre integrera strategiska insatser med operativa insatser i projekten. Avslutningsvis kan påpekas att erfarenheter visar på att det är viktigt att välja rätt bland många förbättringsförslag och att standardisera ”rätt” saker och processer. När nya rutiner och processer införs i en organisation kan det också medföra/skapas ökad administrationen som leder till mer frustration i organisationen.
Series/Issue SBUF Projektrapport;ID: 12073
Language swe (iso)
Subject Construction
standardization
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/21697 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics