Studenters möte med en akademisk språkvärld

DSpace Repository

Studenters möte med en akademisk språkvärld

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Studenters möte med en akademisk språkvärld
Author Svensson, Anna-Karin
Date 2015
Swedish abstract
Studenters möte med en akademisk språkvärld Syftet med denna studie är att genom fem högskolestudenters berättelser beskriva och analysera upplevelser och erfarenheter av deras studier relaterat till det stöd de söker i högskolans stödverksamhet. Studiens empiri baseras på de fem studenternas berättelser om tidigare erfarenheter och aktuella upplevelser av skriftspråkliga aktiviteter främst från högskoleutbildning. Studenterna besöker frekvent högskolans studieverkstad för att ta del av det läs- och skrivstöd som erbjuds som en extraresurs i studierna. Metoden har en narrativ ansats som utgår från att det som berättas kan beskrivas och analyseras och det berättade innehållet kan på så sätt bidra med kunskap om erfarenheter och upplevelser av att möta högskolans språk-och skriftspråkspraktik. Studenternas berättelser har rekonstruerats utifrån att valda delar ur det insamlade materialet har sammanställts för analys. Tidigare forskning är hämtad dels från svensk högskolepedagogisk forskning (.t.ex. Ask, 2005, 2007; Blåsjö, 2004), dels från internationell forskning med utgångspunkt i New literacies studies (Lea & Street, 1998, 2006) samt högskolepedagogisk forskning från Nya Zeeland (Zepke & Leach. 2006, 2007). De teoretiska perspektiven som använts som utgångspunkt är främst sociokulturella och utgår från Vygotskijs (1999) och Wertchs (1998) syn på språket som medierande redskap i situerade praktiker. Wood, Bruner och Ross (1976) begrepp scaffolding kan eventuellt också användas för analys av berättelserna. Under konferensen hoppas jag få möjlighet att samtala om hur berättelserna skulle kunna analyseras och vad som skulle kunna vara användbara teoretiska perspektiv/tidigare forskning.
Conference
Konferens om livsberättelseforskning (19-20 november 2015 : Linköping Sverige)
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21923 Permalink to this page
Link http://www.ibl.liu.se/konferenser/livsberattelsefo... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics