Förskollärares arbete med barn med avvikande beteenden

DSpace Repository

Förskollärares arbete med barn med avvikande beteenden

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares arbete med barn med avvikande beteenden
Author Henry, Isabelle ; Andersson, Elin
Date 2016
Swedish abstract
Vårt syfte med denna uppsats är att studera hur förskollärare upplever arbetet med barn med särskilda behov och avvikande beteenden samt vilka metoder de tillämpar i sin verksamhet i arbetet med dessa barn. Vi har använt oss av kvalitativa samtalsintervjuer med sex stycken förskollärare i tre olika kommuner. Den teoretiska ram som vi har utgått ifrån är det sociokulturella perspektivet och det specialpedagogiska perspektivet. Vår resultatdel är baserad på våra intervjufrågor samt de svar vi fick, som vi också återkopplar till de två rubrikerna teoretiska perspektiv och tidigare forskning. I detta arbete önskar vi få en mer tydlig bild av hur de som är verksamma i förskolan tolkar begreppet särskilt stöd, om det finns beteenden hos barn som kan upplevas problematiska, om hur den specialpedagogiska kompetensen ser ut samt tankar om olika strategier man kan tillämpa i arbete med barn i behov av särskilt stöd. Fokus hamnade på de barn som är introverta respektive de som är utåtagerande, att dessa beteenden kan ringas in som problematiska samt att majoriteten av våra informanter ansåg att de besitter den kompetens som krävs, samtidigt som det finns en önskan om mer utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject avvikande beteende
barn i behov av särskilt stöd
normalitet
pedagogisk kompetens
psykosociala- och emotionella svårigheter
strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/21950 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics