Livet med ett nytt hjärta

DSpace Repository

Livet med ett nytt hjärta

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livet med ett nytt hjärta
Author Kecskés, Petra ; Mårtensson, Olivia
Date 2017
English abstract
Background: When one’s own heart can’t be kept any longer, there’s a possibility to get a new heart. To undergo a heart transplant when suffering from heart disease entails a major improvement in health and increases life expectancy. A heart transplant procedure can be considered as successful and the prognosis may be good. Despite this positive change, it can affect heart transplanted peoples experiences of life, both physically and mentally and life can be followed by new challenges. Aim: The aim of this literature review was to describe the experiences of living with a new heart after a heart transplant. Focus was based on the two questions: ”What is heart transplanted peoples physical, psychological and existential experiences after a heart transplant?”, ”What need of support does the heart transplanted people express?”. Method: This qualitative literature study was based on ten scientific articles. The articles were critically reviewed according to a modified review template for qualitative studies, thereafter the articles results were analyzed thoroughly. Results: Generated three themes: Physical experiences – which comprises physical performance and physical consequences of medication, Psychological and existential experiences – that considered of changes, paradoxical emotions, coping, the donor and the donor’s family and the feeling of not being understood, The need of support – where support from family, caregivers and other heart transplanted people was included. Conclusion: During the course of the study the authors discovered that research on the experiences and feelings after heart transplantation was only slightly illuminated. For the nurse to care for and respond cardiac transplant people in the best way, more research in this area is required. More research contributes to development and better healthcare for heart transplanted people.
Swedish abstract
Bakgrund: Idag finns möjligheten att få ett nytt hjärta när det egna hjärtat inte går att rädda. Att vid hjärtsjukdom genomgå en hjärttransplantation medför en stor hälsoförbättring och ökar livslängden. Hjärttransplantationsingreppet kan anses lyckat och prognosen kan vara god. Trots denna positiva förändring kan hjärttransplanterades upplevelser om livet påverkas både fysiskt och psykiskt med nya utmaningar som följd. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa erfarenheter av att leva med ett nytt hjärta efter en hjärttransplantation. Fokus låg på två frågeställningar: ”Vad är hjärttransplanterades fysiska, psykiska och existentiella erfarenheter efter en hjärttransplantation?” ”Vilka behov av stöd ger hjärttransplanterade uttryck för?”. Metod: Den kvalitativa litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades kritiskt enligt en modifierad granskningsmall för kvalitativa studier. Därefter analyserades resultatet grundligt. Resultat: Genererade tre teman: Fysiska erfarenheter – som innefattar fysiska prestationer och fysiska konsekvenser av medicinering, Psykiska och existentiella erfarenheter som bestod av förändringar, paradoxala känslor, hantering, donatorn och donatorns familj och känslan av att inte bli förstådd samt Behov av stöd – där stöd från familj, vårdgivare och andra hjärttransplanterade ingick. Konklusion: Författarna insåg under arbetets gång att forskning om upplevelser och känslor efter hjärttransplantation är belyst i liten utsträckning. För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna vårda och bemöta hjärttransplanterade personer krävs mer forskning inom området. På så vis kan vården utvecklas till det bättre.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject experiences
heart transplant
qualitative
quality of life
support
Handle http://hdl.handle.net/2043/22113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics