När jag var ny - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av övergången från student till legitimerad sjuksköterska

DSpace Repository

När jag var ny - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av övergången från student till legitimerad sjuksköterska

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title När jag var ny - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av övergången från student till legitimerad sjuksköterska
Author Olsson, Mathilda ; Sandberg, Malin
Date 2017
English abstract
Background: Since 1993 the nursing education in Sweden covers three years and 180 credit points. Despite an extensive education program, the transition period for newly graduated nurses is experienced as fearsome. In earlier conducted studies it has been shown that newly graduated nurses show deficiencies and difficulties to adapt into their new profession. The deficiencies that showed in these studies involves the lack of ability to rely on their own knowledge and that society's demand on the professional role leads to an increased level of stress. The increased stress levels and staff shortages all around Sweden’s hospital wards are causing more nurses to quit their jobs and stress related diseases are becoming more common. Aim: The aim of the study is to illustrate nurses experiences of the transition from student to licensed nurse. Method: The study was conducted as a qualitative literature review based on the results of eleven scientific articles. Result: The result of the study is presented in four themes: time to face reality, to build yourself a confidence, support from a mentor and staff members and to be a beginner among experienced colleagues. The transition from student to licensed nurse is frightening and many newly graduated nurses faces a transition chock once they start practising nursing. The responsibility, execution and knowledge that is expected from nursing student does not match those expected of the practicing nurse. In the beginning of the transition it was important for the new nurses to be supported by a mentor or to have colleagues that were willing to discuss and reflect situations that occurred. This contributed to the development of clinical competence. Conclusion: The results of the study showed that there are many different factors that contributes to the difficulties in the transition. Things that made the transition difficult could be that the things the students learnt in nursing schools weren’t seen as useful in real life practice. To have a mentor to guide you through the first period and to be supportive were shown to have a positive effect on the transition.
Swedish abstract
Bakgrund: Sedan 1993 omfattar den svenska sjuksköterskeutbildningen tre års heltidsstudier och 180 högskolepoäng. Trots en omfattande utbildning upplevs övergången från student till legitimerad sjuksköterska som skrämmande. I tidigare studier framkommer det att nyutexaminerade sjuksköterskor visar brister och svårigheter i att anpassa sig till sin nya yrkesroll. Bristerna som framkom i dessa studier involverar förmågan att inte våga lita på de egna kunskaperna samt att samhällets krav på yrkesrollen gör att stressen ökar. Den ökade stressen och personalbristen på landets avdelningar medför att allt fler sjuksköterskor slutar och utbrändhet blir allt vanligare. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelse och erfarenheter av övergången från student till legitimerad sjuksköterska. Metod: Studien gjordes som en kvalitativ litteraturstudie som baserades på elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet redovisas i fyra teman: att möta verkligheten, att bygga ett självförtroende, att få stöd från mentor och medarbetare samt att vara ny bland erfarna kollegor. Att gå från student till sjuksköterska är skrämmande och många nyutexaminerade sjuksköterskor får en verklighetschock när de börjar arbeta. Det vill säga att kontrasten mellan ansvaret, utförande och den kunskap som ställs på studenten inte matchar de krav som ställs på den legitimerade sjuksköterskan. Det som var viktigt i början av den yrkesverksamma tiden var stöd från en mentor eller stöttande kollegor som ställde upp på reflektion vilket bidrog till en utveckling av den kliniska kompetensen. Introduktionsprogram sågs som något positivt i processen. Konklusion: I studien kom det fram att det var en rad olika faktorer som påverkade studenters övergång till legitimerad sjuksköterska. Saker som försvårad övergången kunde vara att utbildningen inte matchade de krav som sedan ställdes på dem på arbetsplatsen. Att ha en mentor även som legitimerad sjuksköterska hade en positiv effekt på övergången som då ansågs lättare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Erfarenheter
Sjuksköterskor
Studenter
Upplevelser
Övergång
Handle http://hdl.handle.net/2043/22117 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics