Livet efter bariatrisk kirurgi

DSpace Repository

Livet efter bariatrisk kirurgi

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livet efter bariatrisk kirurgi
Author Korsell, Matilda ; Petrovic, Andrea
Date 2017
English abstract
Background: Currently almost half of the adult Swedish population struggle with overweight or obesity. Bariatric surgery is becoming a commonly used method for weight loss and reduction of obesity-related comorbidities. The most common procedures often lead to great weight loss, but research shows that postoperative weight gain is common. Aim: The aim of this literature review is to illustrate patient perception and experience of their life situation after going through bariatric surgery. Method: This is a literature review performed with a qualitative approach. The review is based on the result of 15 scientific articles. Results: The study shows that everyday life is affected by the weight loss after bariatric surgery, and that the patients gain independence and greater mobility. Many patients experience that they are inhibited by enormous fatigue after their surgery. Physical side effects have a negative impact on their quality of life. The results show that many feel that they receive greater respect and positive attention after weight loss. Relationships with family and friends are affected in both positive and negative ways. Confidence and self-esteem are affected positively by weight loss, but a change of body image doesn’t always come naturally and takes a long time for many. The relationship with food is a central part of the treatment as a whole considering that emotional eating is common with obese patients. The emotional issues are left unresolved after surgery and patients find new ways of coping with them that don’t include food. In some cases patients fall into new addictions like gambling addiction or drug abuse. Conclusion: To achieve successful results after bariatric surgery, one must get sufficient support from health care providers. Support in handling everyday life, social aspects and accepting the new self. Support in coping with the issue of emotional eating is considered to be essential for successful outcome.
Swedish abstract
Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. De vanligaste operationerna resulterar i kraftig viktreducering, men forskning visar att en del av patienterna går upp kilona senare. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters upplevelser av sin livssituation efter bariatrisk kirurgi. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ metod. Studien sammanställer 15 vetenskapliga artiklars resultat. Resultat: Studiens resultat visar på att det vardagliga livet påverkas av den minskade vikten och att en känsla av självständighet infinner sig i samband med att patientens mobilitet ökar. En stor andel patienter upplever sig hämmade av en extrem trötthet efter att ha genomgått kirurgin. Fysiska biverkningar har negativ inverkan på livskvalitén. Resultatet visar på att många upplever sig mer respekterade och uppmärksammade efter viktnedgången. Relationer till familj och vänner visar sig kunna påverkas både positivt och negativt efter ingreppet. Ökat självförtroende och bättre självkänsla är ett av resultaten av viktnedgången. Men att förändra bilden av sig själv tar för många lång tid. Relationen till mat är en central del i behandlingen. Många av patienterna har tidigare använt mat för att hantera känslor. Efter ingreppet finns känslorna kvar och nya sätt för att hantera dem arbetas fram. Det kan i en del fall resultera i att personen utvecklar exempelvis ett spelberoende eller alkoholmissbruk. Konklusion: Ett önskat resultat kräver stöd från sjukvården. Stöd i att orka med vardagen efter ingreppet, hantera det nya sociala livet, acceptera och se sitt nya jag samt bearbeta sin relation till mat upplevs som mest centralt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject bariatric surgery
experience
patient
bariatrisk kirurgi
patient
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/22119 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics