"Är man så gammal är man en Zombie"

DSpace Repository

"Är man så gammal är man en Zombie"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Är man så gammal är man en Zombie"
Author Nordström, Henrik ; Larsson, Ola
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med studien är att jämföra hur populärkulturen kommer till uttryck i barns lek samt få en insyn i hur pedagoger reflekterar kring populärkulturen i Reggio Emilia respektive Waldorfförskolor. Vi har sedan brutit ner syftet i två frågeställningar: Hur kommer barns intresse för populärkultur till uttryck i leken på förskolan? Hur ser pedagoger inom förskolan på populärkultur? Vår teoretiska ansats bygger på Säljös sociokulturella teori och Vygotskijs fantasiteori. Vi har använt oss av kvalitativ metod med deltagande observationer och kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Resultatet av vår studie visar att barnen inom Waldorf och Reggio Emilia uttrycker populärkulturen på liknande sätt med hjälp av erfarenheter från TV och film. Resultatet visar även att pedagogerna inom Reggio Emilia och Waldorf har liknande syn på populärkulturen, pedagogerna är förhållandevis negativa till populärkulturella inslag på förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Lek
Populärkultur
Sociokulturell teori
Fantasi
Handle http://hdl.handle.net/2043/22122 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics