Erfarenheter av konflikthantering

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Erfarenheter av konflikthantering
Author Eklind, Kristofer
Date 2017
Swedish abstract
Abstract Kristofer Eklind (2017), Erfarenheter av konflikthantering. Lärarutbildningen Barn- och ungdomsvetenskap, Malmö högskola 210 hp. Syfte och frågeställningar Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur pedagoger arbetar med konflikthantering. Med stöd av frågeställningarna belyses det förebyggande arbetet samt om det finns några specifika faktorer som pedagogerna anser är mer framgångsrika. Utifrån pedagogernas tidigare erfarenheter vill jag undersöka deras syn på hur konflikter uppstår och om det finns något samband mellan särskilt utsatta platser och där det uppstår konflikter mellan elever. Teori Studien utgår i huvudsak från Stensmos (2008) teorier om ledarskap och betydelsen av ett aktivt arbete med relationer. Betydelsefull forskning som också tas i beaktning är Greenes (2012) tankar om att barn alltid gör rätt om de kan. I konfliktdefinitionen tar jag hjälp av Wahlströms (2005) och Olweus (2001) teorier om hur vi människor reagerar vid konflikter beroende på våra tidigare erfarenheter samt konflikthantering som sådan. Metod Studien är genomförd med en kvalitativ ansats. Ostrukturerade intervjuer gjordes för att samla in empiri. Brinkman och Kvale (2014) menar att en kvalitativ studie ger forskaren möjlighet att gå in på djupet och få en fördjupad förståelse för ämnet. Resultat Samtliga informanter talar om att olika intresse och mål är en källa till konflikter. Flertalet av informanterna såg konflikter som något negativt, dels ur ett tidsperspektiv men också därför att deras tidigare erfarenheter av konflikter var negativa. Relationen och ledarskapet var två av de framgångsfaktorer som framkom. Slutsats Att förstå hur varje enskild elev fungerar och därefter försöka lösa olika konfliktsituationer kräver både tid och aktivt arbete. Konflikter finns och är en självklarhet för att människan ska kunna utvecklas. Konflikthantering är kontextberoende och därav blir det svårt att finna en bestämd metod för att hantera samtliga konflikter. En gemensam elevsyn hos pedagogerna inom skolan gynnar hanteringen av framtida konflikter. Nyckelord: Konflikthantering, ledarskap, mobbning och relationer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Konflikthantering
Ledarskap
Mobbning
Relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/22128 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics