Diskursiva konstruktioner av förskollärarens professionella subjekt - En analys av förskolans pedagogiska dokumentation

DSpace Repository

Diskursiva konstruktioner av förskollärarens professionella subjekt - En analys av förskolans pedagogiska dokumentation

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Diskursiva konstruktioner av förskollärarens professionella subjekt - En analys av förskolans pedagogiska dokumentation
Author Stolarz, Katarzyna ; Stjärnkvist, Ulrika
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med studien är att analysera diskursiva konstruktioner av förskolläraren som professionellt subjekt vilka framträder i förskolans pedagogiska dokumentationer. Därigenom studeras vilka föreställningar, kunskaper, strukturer och behov som ligger till grund för de diskursivt skapade subjektspositioner som är möjliga för förskolläraren att inta. Studiens empiriska material består av pedagogiska dokumentationer insamlade på en Reggioinspirerad förskola. I analysen av empirin har Foucaults tankegångar kring kunskap och subjektspositioner använts, där invändningar kring rådande handlings-, tal- och tankemönster inom förskolans kontext som diskursiv praktik varit av betydelse. Resultatet visar att diskursiva konstruktioner av förskolläraren sker i relation till dominerande diskurser där aspekter som syn på kunskap och lärande, policydokument, föreställningar om barn och de förväntningar som ställs på förskollärare har varit betydande för språkliga utformningar i de pedagogiska dokumentationerna. Även det kollektiva lärandets status och sanningsregimer i relation till synen på det kompetenta barnet har framträtt. Sammanfattningsvis är slutsatsen att diskursiva konstruktioner av förskollärarens professionella subjekt och förskollärarens subjektspositioner i relation till dessa, uppstår i skärningspunkter mellan utbildningsdiskurs, dominerande kunskapsdiskurser och en mansdominerande diskurs.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject förskollärare
professionellt subjekt
pedagogisk dokumentation
diskursanalytisk ansats
diskurs
diskursiva konstruktioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/22129 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics