Lektionsplanering - Lärares befintliga och önskade stöd för planering

DSpace Repository

Lektionsplanering - Lärares befintliga och önskade stöd för planering

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lektionsplanering - Lärares befintliga och önskade stöd för planering
Author Andersson, Sofia
Date 2017
Swedish abstract
Lärares undervisning är observerbar medan planeringen är svårare att observera. Som blivande lärare, med en bakgrund som projektledare, önskar jag studera lärares stöd för lektionsplanering och därmed underlätta för mig som lärare och elevernas lärande. Med läroboken i ena handen och kollegorna i den andra så är man rustad att börja sin lärargärning, enligt resultatet av denna semistrukturerade intervjustudie av erfarna matematiklärare inom gymnasieskolan. Vägen från novis till erfaren matematiklärare går via ständigt lärande från reflektioner av undervisningen, från kollegiala ämnesdiskussioner och från auskultationer. De verktygen, snarare än handfasta verktyg och undervisningskomponenter, är idag de mest uppskattade och använda stöden för den återkommande lektionsplaneringen. Läroplanen ger stöd för övergripande planering men lektionsplaneringen kräver stöd för ämnesdidaktik och idéer om variation vilket lärobok och eget framtaget material ger. Analysen visar att läraren sällan är medveten om användning av teoretiska planeringsmodeller medan Vygotskijs teorier stämmer väl in på lärarens eget lärande och variationsteorin är applicerbar på hur undervisningen planeras och genomförs.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject erfarenhet
kollegor
komponent
lektionsplanering
lärare
lärobok
matematik
planering
reflektioner
stöd
Tyler
variationsteori
Vygotskij
ämnesdiskussioner
ämnesinnehåll
Handle http://hdl.handle.net/2043/22140 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics