Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix

DSpace Repository

Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix
Author Boberg, Marja ; Bogren, Helena
Date 2017
Swedish abstract
Sammanfattning Boberg, Marja & Bogren, Helena (2016). Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix - En studie om relationella förhållningssätt på IM. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90hp. Syftet med vår studie har varit att undersöka hur en grupp specialpedagoger på ett gymnasieförberedande program samt två elevgrupper på ett sådant program ser på relationens (pedagog/elev) betydelse för att skapa motivation i skolarbetet. En viktig utgångspunkt för oss har varit att studera såväl elevernas som specialpedagogernas syn på vad som kännetecknar en relationell kompetens inom vilken möten sker mellan elev och pedagog. Avsikten har varit att använda elevernas och specialpedagogernas synsätt kring relationer som komplement till varandra. Vidare har vi velat undersöka huruvida synen på detta möte kan påverka elevernas måluppfyllelse. Då syftet med vår studie har varit att undersöka synen av pedagog/elev-relationens betydelse för elevers motivation i skolarbetet valdes det relationella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. Vi ville även belysa studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv där relationer är det centrala. Synsättet är att människan lär i samspel med andra samt att språk och kommunikation utgör grunden för perspektivet. Arbetet är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som underlag. Det empiriska materialet grundar sig på fyra intervjuer med specialpedagoger samt två intervjuer med elever i fokusgrupper om fyra. Empirin tolkas med en hermeneutisk ansats. Vårt resultat i studien visar att det finns ett tydligt samband mellan pedagogens förhållningssätt och elevens motivation i skolarbetet. Intervjuerna med specialpedagogerna visar att det ställs stora krav på pedagogens relationella kompetens i mötet med elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. En av våra slutsatser är att förebyggande insatser på högstadiet avseende pedagog/elev-relationen kan påverka elevers motivation i positiv riktning och därmed även måluppfyllelsen. När det handlar om pedagog/elev-relationens betydelse för motivationen nämner eleverna termer som hjälpsamhet, intresse, stöttning och uppmuntran. Eleverna poängterar vikten av vänskap medan pedagogerna belyser delaktighetens perspektiv i termer av gruppkänsla och social träning. När eleverna byter skolgång från grundskola till gymnasiets introduktionsprogram börjar pedagogerna se eleverna som unga vuxna. Denna bekräftelse i kombination med personlig utveckling och mognad samt miljöombyte är faktorer som har gynnsam inverkan på elevernas studieresultat. Genom handledning kan specialpedagogen som kvalificerad samtalsledare stötta lärare och lyfta yrkesrelaterade problem i handledningssituationer. Samtalets betydelse är återkommande hos specialpedagogerna i studien. Att pedagogerna får stöttning i att inta ett mer relationellt förhållningssätt gentemot eleverna blir en viktig uppgift i vår framtida roll som specialpedagoger. Nyckelord Elever i svårigheter, förhållningssätt, introduktionsprogrammet (IM), motivation, måluppfyllelse, relationellt perspektiv, relationer, sociokulturellt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/22168 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics