I huvudet på en lärare. Diskurser om grammatik i samtal med lärare i moderna språk

DSpace Repository

I huvudet på en lärare. Diskurser om grammatik i samtal med lärare i moderna språk

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I huvudet på en lärare. Diskurser om grammatik i samtal med lärare i moderna språk
Author Engkvist, Martina
Date 2017
Swedish abstract
Grammatikens roll i språkundervisning har varierat genom tiden. I dagens skola ses den kommunikativa förmågan som det centrala och grammatiken kan sägas ha hamnat i dess skugga. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare med behörighet att undervisa i moderna språk på gymnasiet uttrycker sig om grammatik och undervisning därav. Utifrån intervjuer med gymnasiebehöriga lärare i moderna språk identifieras och diskuteras olika diskurser om grammatik. Dessa relateras till tidigare forskning och olika teorier om språkinlärning och språkundervisning samt till styrdokument. Som metod används kvalitativ intervju och diskursanalys används som analysverktyg. I uppsatsen diskuteras olika perspektiv på grammatik och olika metoder som av tradition använts som utgångspunkt för språkundervisningen i Sverige. Utifrån intervjupersonernas yttranden identifieras diskurser som kan kopplas till hur lärare tolkar det centrala innehållet för moderna språk och hur detta omsätts i deras praktik. I uppsatsens resultat framhålls en rad olika föreställningar om grammatikundervisning som kommer till uttryck hos lärarna samt en varierad grammatiksyn och språksyn hos lärarna. Detta visar på en svårighet att kategorisera lärare i renodlade kategorier, eftersom de alla ger uttryck för stor variation, både i hur de beskriver grammatik som fenomen och hur de beskriver sina tillvägagångssätt. Det har kunnat konstateras att det tolkningsutrymme som lämnas med avseende på grammatik i kursplanen för moderna språk leder till pedagogiska implikationer som både kan anses vara positiva, i form av större frihet för professionen att själv kunna styra över undervisningens innehåll, och negativa då lärare inte är insatta i forskning om språkinlärning, vilket får konsekvenser för undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskurs
främmande språk
grammatik
moderna språk
språkinlärning
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/22177 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics