Vistelsetid i förskolan

DSpace Repository

Vistelsetid i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vistelsetid i förskolan
Author Budde, Linda ; Borg, Tina
Date 2017
Swedish abstract
Intresset för vistelsetidens betydelse i förskolan väcktes på grund av debatten och diskussionen om huruvida barn till föräldralediga och arbetslösa, boende i Stockholms stad, skulle få rätt till heltid på förskolan. I debatten framgick det att begreppen lärande och omsorg hade betydelse för barns vistelsetid på förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers och föräldrars förhållningssätt till barns vistelsetid i förskolan samt hur de talar om begreppen lärande och omsorg i relation till barnens vistelsetid i förskolan. I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsintervju. Detta för att få en större insikt i föräldrars och pedagogers erfarenheter och upplevelser av barns vistelsetid i förskolan. Undersökningen bygger på intervjuer av åtta pedagoger och åtta föräldrar från olika orter i Sverige. Vi har valt att analysera vårt material utifrån begreppen omsorg och lärande. Resultatet av vår studie visar att vistelsetiden i förskolan har stor koppling till omsorg och lärande. Det framgår även att föräldrars och pedagogers tankar skiljer sig åt kring vad lärande i förskolan innebär. Pedagoger och föräldrar talar om omsorg och lärande som viktiga delar i förskolan. I resultatet framgår det att det är verkligheten som styr barnets vistelsetid på förskolan även om föräldrar och pedagoger önskar att det vore annorlunda. I resultatet synliggörs det även att pedagogerna menar att barnet inte behöver vistas i förskolan på heltid för att utveckla sitt lärande, det som pedagogerna nämner är att barnet inte alltid har förmågan att ta in kunskap under alla dessa timmar, vilket även forskningen visar. Vår slutsats utifrån resultatet är att föräldrars och pedagogers tankar kring vistelsetid i förskolan är individanpassade och att de tänker utifrån den egna livssituationen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Förskola
Vistelsetid
Lärande
Omsorg
Föräldrar
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/22218 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics