Att navigera i minerat landskap-en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul

DSpace Repository

Att navigera i minerat landskap-en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Att navigera i minerat landskap-en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul
Author Gladin, Dubravka Ida
Date 2016
English abstract
Background: It is common worldwide to have a conscience clause within abortion care. Several studies have shown how the conscience clause affects both staff and women's access to abortion. Women's experiences of abortion in a country with a conscience clause is however an unexplored field. This study was conducted in Croatia. Aim: The aim of the study was to explore women's experiences of abortion in a country with conscience clause. Data and Methods: Seven women with experience of abortion participated in semi-structured interviews. The interviews were analysed using qualitative text analysis with inductive approach. The data was discussed from script theory with elements of Rubin's circle and the stigma concept. Results: The results were summarized in a comprehensive main theme; to navigate the minefield - women's experiences of abortion in a country with conscience clause. The study shows that the conscience clause affect women's mental health, access to abortion care, treatment, and contributes to a moralistic view of sexuality. A conscience clause as a result of religious objections has implications in public health as it affects the staff's views on abortion and thus information about abortion and contraception. The woman's sexuality and decisions about abortion becomes a public affair, and the women become stigmatized. Summary: The conscience clause in abortion care, despite a free abortion law, legitimizes moralizing when opportunities are provided for staff to interpret the law based on their own moral positions. The conscience clause thereby affect a discourse that could lead to a pronounced stigmatization of the woman and her sexuality.
Swedish abstract
Bakgrund: Samvetsklausul inom abortvården är vanligt världen över. Flera studier har visat hur samvetsklausul påverkar såväl personalen som kvinnors tillgång till abort. Kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul är däremot ett outforskat fält. Studien genomfördes i Kroatien. Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul. Material och metod: Sju kvinnor med erfarenhet av abort deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades med hjälp av kvalitativ textanalys med induktiv ansats. Resultatet diskuterades utifrån scriptteori med inslag av Rubins cirkel och stigmabegreppet. Resultat: Resultatet sammanfattades i ett övergripande huvudtema; att navigera i minerat landskap – kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul. Studien visar att samvetsklausul påverkar kvinnornas psykiska hälsa, tillgången till abortvård, bemötande samt bidrar till en moraliserande syn på sexualitet. Samvetsklausul som resultat av religiösa invändningar får konsekvenser inom offentligt vård då den påverkar personalens uppfattningar om abort och därmed information om abort samt information om preventivmedel. Kvinnans sexualitet och beslut om abort blir en kollektiv angelägenhet och kvinnorna stigmatiseras. Sammanfattning: Samvetsklausul inom abortvården, trots en fri abortlag, legitimerar moralisering då möjligheter ges för personalen att tolka lagen utifrån egna moraliska ståndpunkter. Samvetsklausulen påverkar därmed en diskurs som riskerar att leda till en uttalad stigmatisering av kvinnan och hennes sexualitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject abortion
conscience clause
sexuality
women’s experiences
stigma
Handle http://hdl.handle.net/2043/22277 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics