Visual Literacy i bildundervisningen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Visual Literacy i bildundervisningen
Author Sebell, Kristina ; Lundgren, Juhani
Date 2017
Swedish abstract
Med bakgrund i begreppet visual literacy, samt elevers och lärares föreställningar kring bildämnets syfte och innehåll, undersöker detta arbete hur lärare förhåller sig till begreppet visual literacy i sin undervisning och hur lärarna uppfattar begreppet i relation till läroplanen. Detta undersöks utifrån en pragmatisk syn på kunskap och lärande. Begrepp från det multimodala perspektivet Design för lärande har brukats för att analysera faktorer som påverkar lärares genomförande och val av undervisnings innehåll. Materialet har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med bildlärare som arbetar i grundskolan. Resultatet visar att dem delar som visual literacy består av finns med i informanternas undervisning. Kopplingar mellan visual literacys innehåll och den pragmatiska kunskapssynen diskuteras även. Utifrån informanternas uppfattningar av visual literacys relation till bildundervisning och styrdokumenten, identifieras två förhållningsätt. Nyckelord: Bildundervisning, Bildämne, Visual Literacy
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Visual Literacy
bildundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22307 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics