Vad bidrar till en varm och nära elevrelation?

Details

Files for download
Icon
Examensarbete som ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad bidrar till en varm och nära elevrelation?
Author Borgström, Kent
Date 2017
Swedish abstract
Detta arbete belyser elevernas syn på lärare och på sin lärsituation. Syftet med arbetet är att belysa elevers syn på pedagoger och vilka egenskaper hos lärare som leder till god och inlärningsfrämjande relation. Den uppfattning eleverna ger vägs sedan in i tidigare forskning inom området relationell pedagogik. Totalt deltog 47 elever i årskurs nio på en F – 9 skola i denna studie. De egenskaper/förmågor som eleverna framhävde var: * Att lärarna ska vara trygga i sig själv och våga vara sig själv. * Att lärarna ska lyssnar på eleverna, visar förståelse och respekt och visar lärarnärvaro. * Att lärarna ska visa bra kreativ kompetens – anpassa undervisningen samt tillämpa goda och nya utlärningsmetoder vilket leder till lustfyllt lärande. * Att lärarna ska använda ett språkbruk på samma nivå som eleverna. * Att lärarna ska tillämpa elevinflytande och likabehandling i undervisningen. * Att lärarna gärna får ha humor och skapa en trygg lärmiljö. Det som skapar en bra relation mellan elev och lärare är enligt eleverna: * Att lärarna visar intresse för elevers tankar och se saker ur elevperspektiv. * Att lärarna tydligt visar att de bryr sig. * Att lärarna ser elever som individer i gruppen. * Att lärarna visar tilltro till elevers vilja och förmåga. * Att lärarna ger eleverna möjlighet och förutsättningar att lyckas. * Att lärarna tar emot det elever berättar och att våga reda ut eventuella problem.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Autenticitet
Elevens syn
Förtroende
Inlärningsfrämjande undervisning
Kreativ kompetens
Lärande
Relationell pedagogik
Relationspedagogik
Respekt
Äkta dialog
Handle http://hdl.handle.net/2043/22309 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics