Barns musikskapande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns musikskapande
Author Stålhammar, Jessica
Date 2017
Swedish abstract
Denna studie har uppkommit genom mitt egna genuina intresse för musik och för musicerande aktiviteter tillsammans med barn i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka barns musikskapande i förskolan och hur musik kan användas som ett didaktiskt medel. Studien berör barn i åldrarna 3-6 år. Frågor som undersöks närmre berör när, var och hur musik förekommer i förskolan men även hur musik är främjande för barns utveckling och lärande. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där ambitionen har varit att titta närmre på ett specifikt fenomen som tolkats utifrån teori och tidigare forskning och kategoriseras som en fallstudie. Observationer har verkat för all insamlad empiri. Det teoretiska ramverket utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och tidigare forskning kartlägger musik ur olika perspektiv och däribland språkutveckling, kommunikativa aspekter samt vilka redskap som med fördel kan användas inom musicerande aktiviteter i förskolan. Resultatet visar att musik i förskolan förekommer delvis spontant men att det som främst präglar situationer med musik i förskolan är styrda aktiviteter av personal som till exempel samlingar. Resultatet visar också att musik är främjande för barns språkutveckling och även en aktivitet som främjar gemenskap och bidrar med glädje i barns vardag på förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Förskola
Musik
Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/22345 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics