”- Du jobbar i affären, jag är chef ” En studie om hur barn utövar makt i leken på förskolan

DSpace Repository

”- Du jobbar i affären, jag är chef ” En studie om hur barn utövar makt i leken på förskolan

Details

Files for download
Icon
En studie om hur ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”- Du jobbar i affären, jag är chef ” En studie om hur barn utövar makt i leken på förskolan
Author Gullin, Desirée ; Ahlgren, Claes
Date 2017
Swedish abstract
Med bakgrund mot att barn idag ses som kompetenta och lek ses som en tillgång för barns unika lärande, kunnande, förståelse och meningsskapande, valde vi att göra denna studie. Leken är både komplex och intressant och forskning har visat att lek, genom alla tider, har tillfredsställt barns olika behov av självförverkligande, bearbetning och kreativt tänkande. Att vara kompetent innebär även att kunna utöva makt, men hur barn utövar makt i den fria leken på förskolan belyser föreliggande uppsats. Studiens syfte är att undersöka hur barn i åldern 3-5 år utövar olika sorters makt i den fria leken på förskolan. De metoder som använts är deltagande observation, filmning och ljudupptagning. Studien visar, utifrån Foucaults maktteori, att barn utövar olika sorters makt vilka är disciplinär makt, dynamisk makt och relationell makt. Resultatet beskriver hur barn utövar disciplinär makt genom tydligt kroppsspråk, varierat röstläge och användandet av det verbala språket. Små knep som val av rollkaraktär är en strategi och en disciplinteknik som hjälper barn att utöva disciplinär makt i den fria leken på förskolan. Vidare visar resultatet att barn utövar dynamisk makt genom kommunikation, både genom kroppsspråket och verbalt. Kommunikationen fungerar som ett verktyg för att kunna förflytta makten mellan varandra i leken. Dynamisk makt skapar magin, som för leken framåt. Slutligen visar vi att relationell makt utövas genom att barn använder sin kunskap och erfarenhet för att ta eller få makt, den relationella makten är situationsbunden och uppstår där kunskapen finns. Resultatet visar även att motmakt kan ske där relationell makt utövas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Deltagande observation, Foucault, Förskola, Kvalitativ studie, Lek, Makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/22389 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics