Är det en hon eller en han?

DSpace Repository

Är det en hon eller en han?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är det en hon eller en han?
Author Jensen, Camilla ; Petersson, Katharina
Date 2017
Swedish abstract
Både i och utanför förskolan möts barn av normer kring vad som anses normalt för pojkar respektive flickor. Detta sker bland annat genom böcker, kläder och leksaker. Denna studies syfte är att undersöka hur barn i förskolan (1-5 år) skapar och utmanar genus i spontana egeninitierade literacyaktiviteter. De frågeställningar vi valt att använda är: Genom vilka attribut skapar barn genus i olika literacyaktiviteter? Hur skapar barn genus genom det verbala och kroppsliga språket i dessa aktiviteter? Studien har feministisk poststrukturalism som teoretiskt perspektiv och vi har använt Butlers tankar om kön och genus som socialt konstruerade i analysen. Vi har gjort en kvalitativ studie och använt deltagande observation som metod. Observationerna är dokumenterade med hjälp av filmkamera och fältanteckningar. Studiens resultat visar hur utseende, färger, kläder och leksaker används som attribut i barns skapande av genus men också hur kroppsrörelser, gester och ord används. Resultaten visar också att barnen till stor del, genom attribut och språkliga handlingar, upprätthåller gränserna mellan manligt och kvinnligt men också utmanar dem.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject feministisk poststrukturalism
förskola
genus
heterosexuella matrisen
literacy
multipla subjekt
språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/22391 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics