Does chemomechanical caries removal affect restoration survival?

DSpace Repository

Does chemomechanical caries removal affect restoration survival?

Details

Files for download
Icon
Does chemomechanical ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Does chemomechanical caries removal affect restoration survival?
Author Stolic, Nicole
Date 2015
English abstract
Aim This systematic review aimed to summarize randomized controlled trials (RCTs) that evaluate the survival rates of restorations, comparing the Carisolv system to hand excavation and/or the conventional drilling method. The aim was also to collect all data in one place to be used for further research. Materials & Methods A database screening of PubMed and the Cochrane library was performed. One reviewer read all titles and abstracts, those considered of interest were fully scrutinized. A total of 9 articles were included and each was evaluated using the GRADE-system. The studies were appraised to have a low level of evidence. Results A total 913 teeth received treatment either with Carisolv, hand excavation and/or drilling. The studies evaluated the success rate of dental restorations at follow-ups between 6 months to two years. The results showed no significant difference in success rate of restorations made either by Carisolv, bur or hand excavation. Conclusions The results showed as high success rates for caries removal with Carisolv as with other methods, in terms of restoration survival, and that there was no statistically significant difference between the test group and control group. These results are encouraging for caries removal with Carisolv since it also can be used as an alternative treatment for children and patients with dental fear due to the less painful experience and lesser need for local anesthesia. The present studies on this subject are few and have limited evidence, thus underlining the need for more studies on the subject and studies with higher evidence for further research.
Swedish abstract
Syfte Denna systematiska översiktsstudie gjordes i syfte att sammanställa randomiserade kontrollerade studier som jämför fyllningsöverlevnaden där kaviteten preparerats med Carisolv, borr och/eller hand exkavering. Studien gjordes också för att kunna användas till fortsatta studier inom området. Material & Metod Databassökning i PubMed och Cochrane gjordes. Alla titlar och sammanfattningar lästes, de som var relevanta för denna studie lästes sedan i fulltext. Totalt 9 artiklar inkluderades och varje artikel granskades m h a GRADE modellen för att bestämma studiernas evidensstyrka. Resultat 913 tänder behandlades med en av metoderna. Studierna undersökte fyllningsöverlevnaden vid olika uppföljningstillfällen, mellan 6 månader och 2 år. Resultaten visar inga statistiskt signifikanta skillnader för fyllningsöverlevnad mellan de olika metoderna. Slutsats Resultaten visar ingen statistisk skillnad i fyllningsöverlevnad mellan Carisolv och andra metoder för att avlägsna karies. Resultaten kan stödja karies exkavering med Carisolv, eftersom metoden dessutom kan användas för karies exkavering på barn och tandvårdsrädda patienter då metoden är mindre obehaglig och patienten behöver således inte lokalanestesi lika ofta. Dock är studierna inom detta område få samt att de har låg evidensstyrka vilket gör att det behövs fler studier på området med högre evidensstyrka.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 19
Language eng (iso)
Subject Caries
Carisolv
Chemomechanical caries removal
Handle http://hdl.handle.net/2043/22493 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics