"Vi jobbar väldigt inkluderande här" En studie om barnfattigdom inom fritidshem

DSpace Repository

"Vi jobbar väldigt inkluderande här" En studie om barnfattigdom inom fritidshem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Vi jobbar väldigt inkluderande här" En studie om barnfattigdom inom fritidshem
Author Järnsveden, Beatrice ; Gniot, Kristofer
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att synliggöra några av de tillvägagångssätt som pedagoger inom fritidshemsverksamheten använder för att bemöta och inkludera elever som lever i ekonomisk utsatthet. Vi undersöker även hur barnfattigdom kan ta sig uttryck inom fritidshemsverksamheten. Vi har analyserat vårt empiriska material med hjälp av den teoretiska utgångspunkten social konstruktivism, vi har i delar även använt begreppet kapital för att analysera empirin. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört sex intervjuer med pedagoger från olika skolor i Malmö. Undersökningen visar att flera pedagoger ställer sig kritiska till läroplanens syftesbeskrivning samt att omsorg, meningsfullhet och social utveckling är centralt i fritidshemmet syfte. Vi visar även att pedagoger lyfter kläder och prylar som indikationer på elevernas ekonomiska förhållanden, att pedagoger tillhandahåller råd till föräldrar och extra kläder till barn som saknar detta, samt att olika kapital påverkar varandra. Till sist synliggör vi att alla elever inte har tillträde till fritidshemsverksamheten och att möjligheten att få dispens för fritidshemsplats kan skilja sig mellan olika skolor. Vi visar även att det finns en risk att pedagoger inte sätter sig in i elevers situationer då det finns risk att behöva ta emot fler elever än vad verksamheten är anpassad för.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject barnfattigdom
fritidshem
inkludering
kapital
pedagoger
socialkonstruktivism
Handle http://hdl.handle.net/2043/22530 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics