Tekniken är viktig för att förstå sin omvärld

DSpace Repository

Tekniken är viktig för att förstå sin omvärld

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tekniken är viktig för att förstå sin omvärld
Author Marlene, Lakkala
Date 2017
Swedish abstract
Tidigare undersökningar som har genomförts av olika forskare visar att teknikämnet varierar mycket mellan olika skolor och har en oklar identitet ute i klassrummen. I kommentarmaterialet för teknik står det att kunskapsmålen i läroplanen skall behandlas i undervisningen (Skolverket 2011a). Denna studie syftar till att undersöka hur likvärdig teknikutbildning elever får i samma kommun utifrån ett likvärdighetsperspektiv. För att besvara detta syfte användes två frågeställningar; vilken relation finns mellan ett antal lärares erfarenheter och deras möjligheter att ge sina elever ett likvärdigt kunskapsinnehåll av teknikämnet för att nå målen i teknik? Vilken relation finns mellan ett antal lärares reflektion och deras möjligheter att undervisa om teknikens betydelse för samhället? Frågeställningarna är förankrade i studiens teoretiska ansats vilket är Heideggers filosofiska synsätt. Genom användning av ett kvalitativt undersökningssätt, semistrukturerade intervjuer, samt bearbetning av respondenternas resonemang, framkom det att lärarnas erfarenheter har betydelse gällande hur de behandlar ämnet, vilket i sin tur påverkar likvärdigheten. Alla respondenter ansåg att teknikämnet är mycket viktigt samt måste lyftas fram mer i all undervisning. Det framkom även att mest fokus läggs på det praktiska men att det teoretiska samt reflektionen sedan vävs in. Utifrån min teoretiska utgångspunkt så måste mer fokus läggas på att reflektera över tekniken i vår vardag, det är då vi kan skapa en förståelse för vår omvärld och bli aktiva medborgare. Med denna studie vill jag synliggöra tekniken och öka pedagogers medvetenhet kring hur deras erfarenheter påverkar hur likvärdig utbildning deras elever får i teknikämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Erfarenheter
Likvärdighet
Reflektion
Teknik
Årskurs 3
Handle http://hdl.handle.net/2043/22534 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics