“Jag bryr mig mer om vem jag är med” - om elevers val av aktiviteter i fritidshem och på raster

DSpace Repository

“Jag bryr mig mer om vem jag är med” - om elevers val av aktiviteter i fritidshem och på raster

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Jag bryr mig mer om vem jag är med” - om elevers val av aktiviteter i fritidshem och på raster
Author Lindberg, Malin ; Jellstam, Kristina
Date 2017
Swedish abstract
Ambitionen med studien är att öka förståelsen för hur elever agerar i de fall vuxna inte styr deras val. Vår fråga gäller huruvida elever väljer vad de ska göra beroende på vad de har för intresse eller vem de vill vara med. Således är syftet med studien att undersöka hur elever resonerar kring sina fria val av aktiviteter på raster och i fritidshem, samt vilka faktorer som kan spela in när dessa val görs. Undersökningen har gjorts i form av en gruppintervju med fem medverkande elever ur årskurs tre. Gruppintervjun har spelats in och transkriberats för att sedan analyseras med den hermeneutiska cirkeln som struktur. Analysen av det empiriska materialet har gjorts med Pierre Bourdieus teorier om att människors handlande styrs av den kontext de befinner sig i. Analysen är uppdelad i två teman som är direkt kopplade till studiens två frågeställningar. Dessa frågeställningar rör hur elever resonerar kring sina val av aktiviteter och vilka begränsningar som framkommer i dessa. Resultatet pekar på att trender på skolgården, relationer mellan elever och lust till specifika aktiviteter är faktorer som är avgörande i elevers val av aktivitet. De begränsande faktorer som respondenterna talar om, eller faktorer som gör att elever väljer bort aktiviteter, är personals styrning, platsspecifika regler och elever från högstadiet. Den övergripande slutsatsen är att elever i de flesta fall väljer vänner före intresse.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject aktivitet
begränsningar
elever
elevstyrd
fritidshem
rast
val
Handle http://hdl.handle.net/2043/22536 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics