Metodval inför tidig läs- och skrivundervisning

DSpace Repository

Metodval inför tidig läs- och skrivundervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Metodval inför tidig läs- och skrivundervisning
Author Hansen, Lindy ; Bertilsson, Josefine
Date 2017
Swedish abstract
Under de senaste åren har det utvecklats olika metoder för elevers läs- och skrivutveckling och för att lärare på bästa sätt ska kunna möta elever efter deras förutsättningar och behov måste läraren använda arbetssätt som gynnar samtliga i elevgruppen. Vi kan se en problematik i att möta varje elev då alla inhämtar och utvecklar kunskap på olika sätt. Därför är syftet med vår empiriska studie att ta reda på hur lärare arbetar med elevers tidiga läs- och skrivutveckling och vad som avgör vilken metod som används i praktiken. För att besvara dessa frågor har vi valt att samla in data genom att göra en kvalitativ undersökning där vi bland annat intervjuat fyra verksamma lärare. Den information våra informanter har bidragit med återkopplas till den tidigare forskning och de teorier som berör vår frågeställning. Denna återkoppling har gett oss ett resultat som bland annat visar att det bör finnas en variation av metoder i undervisningen för att utveckla samtliga elevers läs- och skrivförmåga. Beträffande avgörandet av metod i undervisningen har vår studie visat på olika svar men en viktig aspekt är att elevgruppen alltid bör stå i fokus vid valet av vilka metoder som ska användas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject ASL
digitala verktyg
läs- och skrivutveckling
metodanvändning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22554 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics