När närmiljön tar plats i NO-undervisningen – en intervjustudie med lärare på lågstadiet

DSpace Repository

När närmiljön tar plats i NO-undervisningen – en intervjustudie med lärare på lågstadiet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När närmiljön tar plats i NO-undervisningen – en intervjustudie med lärare på lågstadiet
Author Lambrin, Anjali ; Larsson, Linda
Date 2017
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med examensarbetet är att undersöka om lärare använder sin skolas närmiljö i NO- undervisningen och i så fall i vilken utsträckning. Vi har även intresserat oss för om närmiljöns utformning påverkar hur den används och hur ett praktiskt lärande i närmiljön kan se ut. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: Hur använder pedagoger skolans närmiljö i NO-undervisningen? Hur tar det praktiska lärandet sig uttryck genom skolans närmiljö? I vilken utsträckning använder pedagoger skolans närmiljö i NO- undervisningen? Vår insamlade data bygger på kvalitativa intervjuer som analyserats med en pragmatisk ansats. Resultatet visar på en positiv inställning till att använda sig av sin skolas närmiljö i undervisningen. Frekvensen av i vilken utsträckning informanterna går ut i närmiljön är varierande, ett par menar att de är ute varje vecka medan andra är ute ett par gånger per termin. Samtliga informanter lyfter årstidsväxlingar som ett mycket bra fenomen att undersöka med hjälp av skolans närmiljö, då det ger autentiska upplevelser som klasser kan prata om även i klassrummet. Utformningen av den närmiljö som omger skolorna uppfattar vi inte har någon större betydelse. Alla informanter talar väl om sin omgivning i form av att man får använda sig av det som finns för att kunna nå kunskapskravet för årskurs 3 i NO som rör just närmiljön. Nyckelord: intervjuer, lågstadielärare, NO-undervisning, närmiljö, praktiskt lärande
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject intervjuer
lågstadielärare
NO-undervisning
närmiljö
praktiskt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/22557 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics