Teknikämnets roll i samhällsutvecklingen-Pedagogers tankar om kopplingen mellan teknikämnet och samhällsutvecklingen

DSpace Repository

Teknikämnets roll i samhällsutvecklingen-Pedagogers tankar om kopplingen mellan teknikämnet och samhällsutvecklingen

Details

Files for download
Icon
Hur ser pedagogernas ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teknikämnets roll i samhällsutvecklingen-Pedagogers tankar om kopplingen mellan teknikämnet och samhällsutvecklingen
Author Andersson, Lars-Åke
Date 2017
Swedish abstract
Abstract Tekniken är en av de viktigaste stöttepelarna i samhällsutvecklingen eftersom tekniken har utvecklats i samma takt som människans behov har förändrats. I dagens samhälle fylls vår vardag av komplex teknik som kräver grundläggande teknikkunskaper av samhällsmedborgar-na. Kunskaper som bör inhämtas redan i tidig ålder, vilket gör ämnet till en del av skolans uppdrag. Teknikämnet i skolan infördes 1994 i svensk grundskolas lägre åldrar, men har haft en undanskymd roll i många klassrum. Forskning visar att pedagogen har en viktig roll i ele-vernas kunskapsinhämtning i teknikämnet, där pedagogen bör synliggöra tekniska system för att elevernas inlärning skall gynnas. Forskning visar på betydelsen av att se helheten i syste-men där varje del har sin plats. Syftet med detta arbete var att undersöka hur några utvalda pedagoger ser på teknik och teknikens betydelse för samhällsutvecklingen. I detta arbete pre-senteras resultatet av enkäten som skickades ut till några utvalda pedagoger för att undersöka pedagogernas syn på teknik och tekniken i samhällsutvecklingen. Resultatet i undersökningen visar på en varierad syn på teknik och teknik i samhällsutveckl-ingen. Pedagoger visar på en syn där man ser på helheten, där teknik består av användare, de-lar och nära kopplat till samhällsutvecklingen. Vidare visar resultatet också på att vissa peda-goger ser teknik som enskilda föremål såsom elektroniska föremål, en syn som följer tidigare forsknings resultat. Nyckelord: Grundskolan, samhällsutveckling, teknik, teknikämnet
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Grundskolan
samhälssutveckling
Teknikämnet
Teknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/22581 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics