What possibilities and hindrances do mathematics and technology teachers express regarding teaching programming in compulsory school?

DSpace Repository

What possibilities and hindrances do mathematics and technology teachers express regarding teaching programming in compulsory school?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title What possibilities and hindrances do mathematics and technology teachers express regarding teaching programming in compulsory school?
Author Teppattra, Somporn
Date 2017
English abstract
Computer skills are becoming increasingly important in modern society and therefore teaching programming in school has been discussed intensively in Sweden as well as international. According to the European Schoolnet’s report published in 2015 on the current status of computing at schools in 21 European countries, there are 16 countries integrate coding in the curriculum at national, regional or local level. In Sweden, the National Agency of Education (Skolverket) recently published the first draft of how digital skills and programming will be strengthened in education. However, programming will not be a new subject in compulsory school, it will be a part of mathematics and technology. The aim of my study is to investigate how the teachers perceive programming, how teachers prepare themselves for teaching programming, how teachers teach programming, what difficulties the teachers are facing when teaching programming, and what the teachers’ opinions are regarding the NAE’s suggestion to include programming in the upcoming curriculum. The main research question of this study is: What possibilities and hindrances do mathematics and technology teachers express regarding teaching programming in upper level of compulsory school? This study has been carried out as a qualitative research. Teachers’ opinions and viewpoints are investigated by using semi-structured interviews and a questionnaire as a data collection method. The participants are selected from mathematics and/or technology teachers, teaching in grades 7-9 at Swedish compulsory schools and categorized into two groups: inexperience of teaching programming in one group and experience of teaching programming in the other. The study unravels five viewpoints of teachers regarding programming education; how teachers perceive programming, how teachers prepare themselves for teaching programming, how teachers teach programming, hindrances of teaching programming and teachers’ suggestions about including programming in the compulsory school curriculum. The terms “programming” and “computational thinking” should be introduced and defined clearly (see Definition p. 3). Five hindrances are lifted up in this study. They are inadequate knowledge, time constraint, financial support for teaching materials, technical equipment from municipalities and schools, lack of prerequisite knowledge in preschool-year 6 and lack of collegial cooperation. There are also some suggestions and requirements from teachers regarding teaching programming in school.
Swedish abstract
Datorkunskaper blir allt viktigare i det moderna samhället och därför har programmering i skolan diskuterats intensivt i Sverige såväl som internationellt. Enligt European Schoolnets (2015) rapport om aktuell status för datorkunskap i skolor i 21 europeiska länder, finns det 16 länder som integrerar kodning i läroplanen på nationell, regional eller lokal nivå. I Sverige har Skolverket nyligen kommit ut med det första utkastet till hur digital kompetens och programmering kommer att förstärkas och tydliggöras i utbildningen. Dock kommer programmering inte som ett nytt ämne i grundskolan, däremot kommer det att vara en del av matematik och teknik. Syftet med min studie är att undersöka hur lärarna uppfattar programmering, hur lärare förbereder sig för att lära programmering, hur lärare undervisar programmering, vilka svårigheter lärarna står inför när de undervisar i programmering, och vad lärarnas åsikter om Skolverkets förslag att inkludera programmering i den kommande läroplanen. Huvudfrågeställningen med denna studie är: Vilka möjligheter och hinder uttrycker matematik- och tekniklärare angående undervisning och lärande i programmering i grundskolan? Studien har genomförts som en kvalitativ undersökning. Lärarnas åsikter och synpunkter utreds med hjälp av semistrukturerade intervjuer och en enkät som datainsamlingsmetod. Deltagarna valdes från matematik och/eller teknik lärare, undervisning i årskurserna 7-9 vid svenska grundskolor och kategoriseras i två grupper: erfarenhet av undervisning om programmeringen i en grupp respektive inte erfarenhet av undervisning om programmering i den andra gruppen. Studien visar fem huvudsakliga områden som gäller programmering; hur lärare uppfattar programmering, hur lärare förbereder sig för att lära programmering, hur lärare undervisar programmering, hinder för undervisning i programmering och lärares förslag om bland annat programmering i grundskolans läroplan. Begrepp såsom "programmering" och "datalogiskt tänkande" bör införas och definieras tydligt (se även Definition s.3). Fem hinder lyfts fram i denna studie. De är brist på kunskap, tidspress, ekonomiskt stöd till läromedel, teknisk utrustning från kommuner och skolor, brist på förkunskaper i förskolan - årskurs 6 och brist på kollegialt samarbete. Studien pekar också på några förslag och önskemål från lärare vad gäller undervisning i programmering i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language eng (iso)
Subject programming
Handle http://hdl.handle.net/2043/22586 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics