Den matematiska väggen

DSpace Repository

Den matematiska väggen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den matematiska väggen
Author Rintoft, Annika
Date 2017
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med denna studie är att synliggöra matematiken på förskolornas väggar. Jag har utgått från mina frågeställningar: Vad för slags matematik finns det på väggarna? Hur uppfattar pedagoger synliggörandet av olika slags matematik på förskolans väggar? För att få svar på dessa frågor fick jag godkännande av en förskolechef att fotografera väggarna på två förskolor. I studien ingår sammanlagt fyra avdelningar och fyra pedagoger, en från varje avdelning. Min kvalitativa studie bygger på den insamlade empirin från fotografierna samt intervjusvaren från pedagogerna. Under analysen såg jag mycket av variationsteorin, då jag såg både likheter och olikheter på förskolornas matematik på väggarna. Jag har tematiserat mitt material utifrån tre matematiska begrepp, räkning, mätning och design. Resultatet visar att pedagogerna anser att det är svårt att sätta upp material på väggarna då utrymmet är begränsat, samt att teknikens värld med bloggande tar över väggarnas utrymme. Utifrån pedagogernas svar samt den visuella empirin visar resultatet att siffror är det som förekommer främst på dessa förskolors väggar. Nyckelord: Förskola, matematik, miljö, väggar, variation.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Matematik
förskola
miljö
väggar
variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/22611 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics