Grupparbete i skolan med särskild fokus på nyanlända elever En intervjustudie med SO-lärare i årskurs F-3.

DSpace Repository

Grupparbete i skolan med särskild fokus på nyanlända elever En intervjustudie med SO-lärare i årskurs F-3.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grupparbete i skolan med särskild fokus på nyanlända elever En intervjustudie med SO-lärare i årskurs F-3.
Author Khalil, Rahme
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med studien är att ta reda på hur arbete i grupp kan påverka elevers lärande. Jag kommer i denna studie att undersöka vad SO lärare har för erfarenheter av grupparbeten och vilka för- respektive nackdelar de har stött på, samt hur nyanlända kan integreras med hjälp av grupparbeten. Metoden som jag använt mig av har varit semistrukturerade intervjuer. Jag har intervjuat fyra SO lärare som undervisar i årskurs F-3. I studien tas utgångspunkten i Vygotskij och den sociokulturella teori, men även andra forskare som är inspirerade av hans forskning. Vygotskij poängterar starkt vikten av grupparbeten. Han menar att den sociala samverkan mellan eleverna är själva grunden till lärande och utveckling (Dysthe 2003). Resultaten av min studie visar att SO lärare tycker att grupparbeten är ett bra arbetssätt, både för nyanlända och övriga elever. Eleverna kan i grupp ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. De lär sig samarbeta och samspela med varandra. Detta gynnar även de nyanlända elevernas integration. Flera lärare nämner Vygotskij och menar att de arbetar efter hans utgångspunkter. Det finns ett par faktorer som de anser att man bör ta i beaktande för att grupparbete skall fungera och gynna alla elever. En del elever kan bli dominanta i gruppen vilken bidrar till att några elever blir uteslutna. Sedan kan det även uppstå konflikter i grupperna för att eleverna t.ex. inte kan fördela arbetet mellan varandra. För att grupparbeten ska stimulera eleverna måste alla vara delaktiga, lärarna bör även vara uppmärksamma på att alla är delaktiga och tar ansvar i gruppen. Eftersom att grupparbete är ett arbetssätt som användas i skolan idag är det viktigt att veta hur de påverkar eleverna.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject SO undervisning
Interaktion
Nyanlända
grupparbeten
Sociokulturellt perspektiv
Vygotskji
Handle http://hdl.handle.net/2043/22617 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics