The joy of reading to the dog

DSpace Repository

The joy of reading to the dog

Details

Files for download
Icon
The joy of reading ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The joy of reading to the dog
Author Dynesius, Sara
Date 2017
Swedish abstract
Läsningen är en viktig färdighet för att kunna fungera och ta del av samhället. Läsningen lärs ut i en tidig ålder men det är dock inte alla som har positiva upplevelser av läsningen. Många elever möter stora svårigheter och utmaningar i sin läsning, vilket kan bidra till en förminskad tilltro till läsandet. En förminskad tilltro kan bidra till en negativ spiral av elevens läsupplevelse och den riskerar att eleven inte vill läsa eller ta del av textvärlden. Goda läskunskaper är en viktig grund för att eleven ska kunna fungera i samhället. Ett arbetssätt som möter och arbetar med elevers läsning är läshund och pedagogisk tjänstehund. Läshund är en hund som är specialutbildad och används som pedagogisk resurs i arbetet med elevers läsning. Elever läser för läshunden medan hunden sitter bredvid och lyssnar. Även pedagogisk tjänstehund kan användas i arbetet med elevers läsning, dock med större fokus på elevers kognitiva förmågor (Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar). Syftet med studien är att få kunskap om hur elevers läsning med läshund kan påverka deras upplevelse av läsning. Tidigare forskning visar att läshund har positiv påverkan på elevers läsning gällande självförtroende, självkänsla och motivation. Forskningen lyfter också fram betydelsen av relationen mellan hund och läsare. Det teoretiska perspektivet som forskningen utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet, med fokus på att vi lär oss när vi kommunicerar och samspelar med varandra. Metoden som valdes var intervjuer med elever där ljudinspelning användes i syfte att säkerhetsställa empirin. En observation genomfördes också som ett komplement till intervjuerna. Informationen från intervjuer och tidigare forskning visar att arbete med hundar, som en pedagogisk resurs för elever, bidrar till ett positivt förhållningssätt till läsning. Resultatet visar även att motivationen för att läsa fler texter ökar i samverkan med läshund.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Animal-assisted literacy
Oral Reading
Reading dogs
Reading comprehension
Handle http://hdl.handle.net/2043/22629 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics