The association of dental status to atherosclerosis and hyperglycemia. A cross-sectional report from the Malmö Offspring Dental Study

DSpace Repository

The association of dental status to atherosclerosis and hyperglycemia. A cross-sectional report from the Malmö Offspring Dental Study

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The association of dental status to atherosclerosis and hyperglycemia. A cross-sectional report from the Malmö Offspring Dental Study
Author Humble, Alice ; Oldberg, Jens
Date 2017
English abstract
Aim Periodontitis and other oral diseases have been proposed to increase the risk for having cardiovascular diseases and diabetes. The aim of this cross-sectional study was to investigate the association of dental status, here including periodontitis, dental caries and root canal treated teeth, to atherosclerosis and hyperglycemia. Materials and methods In September 2016, 447 participants aged 19-69 were recruited in the Malmö Offspring Dental Study. The participants went through a medical examination, including fasting plasma glucose, ultrasound imaging of carotid arteries, 24-hour blood pressure and an extensive questionnaire with health related questions. A full dental examination, including panoramic and bitewing radiographs and full periodontal probing was performed. In a subgroup of 193 individuals, root canal treated teeth and roots were counted. Linear and logistic regression models were adjusted where appropriate for age, sex, body mass index, educational level, smoking, fasting plasma glucose, blood pressure and plasma cholesterols. Results A strong association between periodontitis and carotid atherosclerotic plaque was found after adjusting for age, sex, body mass index, educational level, smoking, blood pressure and plasma cholesterols. The number of decayed teeth was related to fasting plasma glucose after adjustments. No association was found between dental caries and carotid plaque, nor between root canal treated teeth and carotid plaque. Conclusions This cross-sectional study confirms the association between periodontitis and carotid atherosclerotic plaque. No conclusions regarding the association of dental caries and root canal treated teeth to atherosclerosis and hyperglycemia could be made.
Swedish abstract
Syfte Parodontit och andra orala sjukdomar har rapporterats öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Syftet med denna tvärsnittsstudie var att undersöka sambandet mellan ateroskleros, hyperglykemi och tandstatus, som här inkluderade parodontit, karies och rotbehandlade tänder. Material och metod I september 2016 hade 447 personer mellan 19-69 år rekryterats till den pågående Malmö Offspring Dental Study. Deltagarna genomgick en medicinsk undersökning, som innefattade fastande blodglukos, ultraljudsundersökning av arteria carotis communis, 24 timmars blodtryck samt en omfattande enkät med hälsorelaterade frågor. En tandläkarundersökning med fullständigt parodontalt status utfördes. Röntgenundersökningen bestod av panorama- och bitewingbilder. I en undergrupp med 193 personer räknades antal rotbehandlade tänder och rötter. Linjära och logistiska regressionsmodeller justerades för ålder, kön, BMI, utbildningsnivå, rökning, blodglukos, blodtryck och plasmakolesterol där så var lämpligt. Resultat Ett starkt samband mellan ateroskleros och parodontit hittades efter justering för ålder, kön, body mass index, rökning, utbildningsnivå, blodtryck och plasmakolesterol. Antalet karierade tänder var relaterat till blodglukos efter justeringar. Inga samband hittades mellan karies och ateroskleros och inte heller mellan rotbehandlade tänder och ateroskleros. Slutsats Denna tvärsnittsstudie bekräftar sambandet mellan parodontit och ateroskleros i en svensk population. Inga slutsatser kunde dras om huruvida ateroskleros och hyperglykemi hade något samband med karies och rotbehandlade tänder.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 41
Language eng (iso)
Subject Periodontitis
Dental caries
Diabetes
Atherosclerosis
Cardiovascular disease
Root canal treatment
Handle http://hdl.handle.net/2043/22643 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics