”Det behövs ett kontinuerligt uppvaknande” - En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares förutsättningar att arbeta med elevers valkompetens i grundskolan

DSpace Repository

”Det behövs ett kontinuerligt uppvaknande” - En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares förutsättningar att arbeta med elevers valkompetens i grundskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Det behövs ett kontinuerligt uppvaknande” - En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares förutsättningar att arbeta med elevers valkompetens i grundskolan
Author Espersson, Emma ; Nilsson, Sophie
Date 2017
Swedish abstract
Samhällsutvecklingen som skett i Sverige under de senaste årtiondena har bland annat inneburit en förändring på utbildnings- och arbetsmarknaden, vilket i sin tur medfört att valalternativen ökat för dagens skolelever. Samtidigt har ett flertal studier visat att elevers kunskaper och förmågor att fatta väl underbyggda val är bristfälliga. Studiens syfte är därför att undersöka hur studie- och yrkesvägledare i grundskolan resonerar kring begreppet valkompetens, sin yrkesroll, sitt ansvar samt sina lokala förutsättningar att arbeta med elevernas valkompetens. För att möta studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: - Hur förstår och tolkar studie- och yrkesvägledare verksamma i grundskola begreppet valkompetens? - Vilka förutsättningar upplever studie- och yrkesvägledare verksamma i grundskola att eleverna ges för att kunna utveckla valkompetens? I studien har en kvalitativ metod tillämpats och sju halvstrukturerade livsvärldsintervjuer genomförts. Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån begreppen valkompetens, vägledning i vid och snäv bemärkelse samt utifrån systemteorin med fokus på skolan och studie- och yrkesvägledning. Resultatet visar att informanterna främst har en teoretisk förståelse för begreppet valkompetens och anser att det är av vikt att eleverna utvecklar valkompetens. Vidare visar resultatet att organiseringen av studie- och yrkesvägledningen skiljer sig åt på informanternas arbetsplatser och likaså förutsättningarna att arbeta med elevernas valkompetens. Tidsbrist, rektorns engagemang samt samverkan med lärare är faktorer som informanterna menar påverkar deras möjligheter att ge eleverna förutsättningar för att kunna utveckla valkompetens.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject grundskola
snäv vägledning
studie- och yrkesvägledare,
valkompetens
vid vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22714 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics