Fotbollstränares användning av olika inlärningsmetoder.

DSpace Repository

Fotbollstränares användning av olika inlärningsmetoder.

Details

Files for download
Icon
Fotbollstränares ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fotbollstränares användning av olika inlärningsmetoder.
Author Larsson, Sebastian
Date 2017
English abstract
The purpose of this study was to investigate where elite football coaches from the region of Scania had collected their knowledge and to see which use they could have by collecting knowledge from formal, nonformal and informal learning methods in the role of their coaching. In this study interviews were conducted with eight football coaches who work in elite clubs in the region of Scania. The theoretical framework of the study is applied by Nelson, Cushion and Potrac, which include formal, non-formal and informal learning situations. In the result, it appeared that the football coaches gathered knowledge from formal, non-formal and informal learning situations, and they used the different learning modes in different ways. Knowledge that became apparent and demonstrated that the coaches had use from the different learning situations where rehab training, physical training, game systems, solid situations, match analyzes, training plans, game philosophy, players developing plans, drills, networks, leadership, psychology, physiology, anatomy, pedagogics, football terminology, game understanding, gameplay, attacking play, defensive play, position game, organization, periodization, morals, tactics, structure and training methodology. The most prominent learning situation that the coaches said that they used was in terms of informal learning through discussion with other coaches outside education and observing other coaches. Formal learning through education that didn't include the Swedish football association educational system but instead included education through different companies and education through universities showed some use to the studied coaches. Non-formal learning through discussion with other coaches during education courses also showed some use to the studied coaches. However formal and non-formal use of learning was not as great as informal use of learning.
Swedish abstract
I denna studie beskrivs olika inlärningsmetoder som fotbollstränare kan ha användning av i sina tränarroller när de ska utveckla fotbollsspelare. Fotbollstränare kan idag samla kunskaper på många olika sätt i jämförelse med hur det har sett ut förr då tränare oftast bara hämtade kunskaper genom tidigare erfarenheter som spelare. Syftet med studien var att utifrån de olika inlärningsmetoderna formellt, icke formellt och informellt lärande ta reda på varifrån ungdomsfotbollstränare för elitklubbar i skåneregionen själva anser sig inhämta sin kunskap ifrån och vilken användning de har haft av de olika inlärningsmetoderna i sina roller som fotbollstränare. I studien så gjordes intervjuer på åtta stycken fotbollstränare som är verksamma i elitföreningar i skåneregionen. Den teoretiska utgångspunkten som studien bygger på är ett ramverk som är applicerat av Nelson, Cushion och Potrac som består av formellt, icke formellt och informellt lärande. I resultatet så framgick det att fotbollstränarna samlade in kunskaper från formellt, icke formellt och informellt lärande och de hade användning av de olika inlärningsmetoderna på olika sätt. Kunskaper som blev synliga och som det visade sig att tränarna hade lärt sig och haft användning av från de olika insamlingsmetoderna var rehabträning, fysträning, spelsystem, fasta situationer, matchanalyser, träningsupplägg, spelfilosofi, spelare-utbildningsplaner, övningar, nätverk, ledarskap, psykologi, fysiologi, anatomi, pedagogik, fotbollsterminologi, spelförståelse, speluppfattning, anfallsspel, försvarsspel, positionsspel, organisation, periodisering, moral, taktik, struktur och träningsmetodik. Den mest framkomliga inlärningsmetoden som tränarna sa sig ha användning av var informellt lärande i form av diskussion med andra tränare utanför ramen för utbildning och observation av andra tränare. Formellt lärande genom kurser som inte innefattade det svenska fotbollsförbundets utbildning i form av kurser från olika företag och kurser genom högskolor och universitet visade sig ha en viss användning av det undersökta tränarna och som de sa sig ha lärt sig vissa kunskaper från. Det icke formella lärandet genom diskussioner med andra tränare under utbildningar visade sig även vara en insamlingsmetod som vissa av det undersökta tränare säger sig ha användning av och de säger sig lära sig kunskaper från. Dock så var formell och icke formell användningen inte lika storartad som informell användning bland de undersökta tränarna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject fotbollstränare
lärande
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22717 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics