Om pedagogernas genusarbete i två förskolor

DSpace Repository

Om pedagogernas genusarbete i två förskolor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om pedagogernas genusarbete i två förskolor
Author Berggren, Victoria ; Lerstorp, Kicki
Date 2017
Swedish abstract
Studien går ut på att utveckla en förståelse över och kunskap kring hur pedagogerna bemöter barn, vad pedagogerna har för förhållningssätt, samt vad miljön kan ha för inverkan i de två förskolor som vi har gjort vår studie på utifrån ett genusperspektiv. För att ta reda på det bygger studien på öppna observationer och av semistrukturerade intervjuer med pedagoger. Analysen bygger på den poststrukturalistiska teorin som fokuserar på relationen mellan människor och deras omgivning och på Foucaults teorier om makt, disciplinering och normalisering. Teorierna visar på pedagogernas sätt att hantera och problematisera genusarbetet i förskolan. Resultatet visar att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om vilka styrningstekni-ker de använder och vilken makt de förfogar över. Pedagogerna har en betydande roll i barnens tankar om genusfrågor och de formas som individer genom vuxnas handlingar eftersom pedagogerna förstärker eller dämpar normerna på olika sätt. Vår slutsats är att pedagogerna sitter på någon form av makt och kan disciplinera barnen och göra dem medvetna om manligt och kvinnligt genom att anpassa sina ord, sitt tonläge, sitt arbetssätt, sitt bemötande, sitt förhållningssätt och miljön.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Förhållningssätt
Förskola
Genus
Jämställdhet
Kön
Makt
Miljö
Normer
Pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/22724 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics