”Fröken kommer! Fröken kommer!” ”Teacher´s coming! Teacher´s coming!”

DSpace Repository

”Fröken kommer! Fröken kommer!” ”Teacher´s coming! Teacher´s coming!”

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Fröken kommer! Fröken kommer!” ”Teacher´s coming! Teacher´s coming!”
Author Fogelberg, Johanna ; Törnquist, Michelle
Date 2017
Swedish abstract
Abstract Leken är av stor betydelse för barns sociala och kommunikativa utveckling, vilket betonas i läroplanen för förskolan. Syftet med vår studie är att studera hur möjligheter och begränsningar för socialt samspel kommer till uttryck i barns kommunikation med varandra och i verksamhetens fysiska och sociala miljö. Med den fysiska miljön menar vi utrymme, möbler och material, och med den sociala miljön menar vi pedagoger och regler. Studiens metodologiska utgångspunkt är en kvalitativ metod. Vår empiri har samlats in genom observationer som har analyserats utifrån våra två frågeställningar, med hjälp av en innehållsanalys. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv som betonar det sociala samspelet och dess betydelse för utveckling och lärande. Resultaten visar att kommunikationen och miljön på avdelningen vi befann oss på, både möjliggör och begränsar barn för socialt samspel i den självinitierade leken på olika sätt. Barnen kan själva begränsa sitt sociala samspel genom både kroppslig och verbal kommunikation. Den fysiska miljön har vid våra observationstillfällen endast möjliggjort socialt samspel. Den sociala miljön har däremot utgjort begränsningar för socialt samspel i form av regler och tillsägningar. Utifrån våra resultat kan vi dra slutsatsen att det verkar som att det är förskolepersonalens förhållningssätt som ligger till grund för hur barns sociala samspel möjliggörs eller begränsas ur ett sociokulturellt perspektiv. Det innebär att pedagogerna behöver ha en medveten närvaro som gör det möjligt att stötta barnen när de behöver stöd. Det handlar också om att pedagogerna har ansvaret att utforma miljön utifrån barnens intressen och behov. Det framgår att pedagogernas säkerhetstänk går före barnens intressen och att inga alternativ till andra aktiviteter ges, och därmed hämmar barns sociala samspel. Däremot har barnen begränsat sina egna sociala samspel genom både verbal och kroppslig kommunikation.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject lek
miljö
kommunikation
socialt samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/22729 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics