Om jag är mätt så är jag mätt - barns inflytande och pedagogers makt vid måltidssituationen i förskolan

DSpace Repository

Om jag är mätt så är jag mätt - barns inflytande och pedagogers makt vid måltidssituationen i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om jag är mätt så är jag mätt - barns inflytande och pedagogers makt vid måltidssituationen i förskolan
Author Nord, Annika ; Weikert, Sandra
Date 2017
Swedish abstract
Bakgrunden till vårt intresse av att undersöka barns inflytande och delaktighet i förskolan har kommit av diskussioner med pedagoger ute på olika förskolor. Pedagogerna menar att barnen har mycket inflytande och delaktighet i verksamheten men vi har inte sett att detta förekommit när vi varit på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller arbetat som vikarie. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka hur barns inflytande och delaktighet vid måltidssituationen i förskolan ser ut i förhållande till pedagogers syn. Våra frågeställningar har fokuserats på hur pedagogerna generellt ser på barns inflytande och delaktighet i förskolan och vilken bild pedagogerna har av barnens inflytande vid måltidssituationen. Vi ställde oss även frågan om hur barns inflytande begränsas vid måltidssituationen genom pedagogernas styrning och hur barnen ser på sitt eget inflytande i förskolan samt vid måltidssituationen. Vi har använt oss av Foucaults (2000, 2002) teorier om makt och maktrelationer och Arnérs (2009) förståelser av begreppen inflytande och delaktighet, för att analysera intervjuer med barn, intervjuer med pedagoger och observationer av måltidssituationen. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi intervjuade fyra pedagoger och fyra barn. Vi genomförde också två observationer vid måltidssituationen i förskolan. Resultatet visar att pedagogerna har en gemensam syn på begreppen inflytande och delaktighet, men att de inte är riktigt medvetna om hur mycket de faktiskt styr barnen. Detta blir tydligt i intervjuer med barnen och i observationerna, då det visar sig att barnens inflytande och delaktighet ofta får stå tillbaka på grund av pedagogernas styrning och makt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject delaktighet
förskola
inflytande
makt
motstånd
måltidssituation
normer
regler
Handle http://hdl.handle.net/2043/22732 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics