“Det är nog inget vi pratar om, men det finns där” – En kvalitativ studie av beröring i förskolan

DSpace Repository

“Det är nog inget vi pratar om, men det finns där” – En kvalitativ studie av beröring i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Det är nog inget vi pratar om, men det finns där” – En kvalitativ studie av beröring i förskolan
Author Blomquist, Johanna ; Andersson, Emmy
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur svenska förskollärare tänker kring och arbetar med beröring mellan vuxna och barn i förskolan. Uppsatsens problem bottnar i ett spänningsfält mellan beröringens positiva effekter för människans välmående och relationer, omsorgens idag lägre status i relation till lärandet och det riskperspektiv som finns gällande beröring internationellt sett. Den teoretiska referensramen består av beröring ur ett biologiskt perspektiv- närhetsmodellen, ur ett psykologiskt perspektiv- anknytningsteorin samt ur ett filosofiskt perspektiv- omsorgsetiken. Studien är kvalitativ med intervjuer som metod. Underlaget grundar sig på intervjuer med fem förskollärare. Då vi även var intresserade av att undersöka förändringar över tid, har fyra av de fem intervjupersonerna 36 års arbetslivserfarenhet eller mer. Resultatet av studien visar att beröring finns med som ett naturligt inslag i intervjupersonernas yrkesutövning och att man svarar på barnens behov av beröring i enlighet med omsorgsetikens tanke om den naturliga omsorgen. Resultatet visar att beröring generellt sett inte är något man pratar specifikt kring samt att det saknas kunskap härom. Vidare visar studien på samband mellan utbildning kring beröring och ökat metodiskt arbete i praktiken. Ytterligare ett resultat visar att riskperspektivet inte verkar förekomma i alls samma utsträckning hos de förskollärare vi intervjuat som i de anglosaxiska länder där “no-touch”-zoner utvecklats på vissa håll.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Anknytningsteori
Omsorgsetik
Beröring
Förskola
No-touch
Omsorg
Risk
Handle http://hdl.handle.net/2043/22735 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics