”Det är rätt, jätterätt!” En studie om makt mellan barn i deras fria lek på en förskola. “That`s right, just right!” A study about dominance among children in their independent play at a preschool

DSpace Repository

”Det är rätt, jätterätt!” En studie om makt mellan barn i deras fria lek på en förskola. “That`s right, just right!” A study about dominance among children in their independent play at a preschool

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är rätt, jätterätt!” En studie om makt mellan barn i deras fria lek på en förskola. “That`s right, just right!” A study about dominance among children in their independent play at a preschool
Author Nilsson, Mathilda ; Svensson, Elin
Date 2017
Swedish abstract
I denna studie kommer vi studera makt mellan barn i den fria leken. Studiens syfte är att undersöka makt mellan barn i deras fria lek på förskolan. Vi har valt att studera detta utifrån två frågeställningar, Har vissa barn större makt i leken än andra och hur kommer den till uttryck? Gör barn utan synlig makt motstånd eller följer det barnet som har makten? Om barnet skulle göra motstånd, hur utförs då motståndet? För att få svar på frågeställningarna har vi använt oss av en kvalitativ metod där observationerna genomförts med hjälp av mobiltelefon och fältanteckningar. För att analysera vår empiri har vi använt oss utav Bertram H. Ravens sex maktkategorier. Vi kom fram till att barn använder fyra utav Ravens maktkategorier i leksituationer. Makt framkommer dagligen på förskolan och kan vara både positiv och negativ. Barn som använder sig utav makt vet hur de ska gå tillväga för att ta makten. Makt kan utspela sig både verbalt och icke-verbalt då underordnade barn vet vad han/hon med makt vill ha. Vi har i vår studie kommit fram till att underordnade barn sällan gör motstånd. Slutsatser vi kom fram till är att det är väldigt viktigt att som förskollärare vara närvarande i barnens lek för att kunna förhindra negativ maktutövning. Genom att vara närvarande som förskollärare förebyggs den negativa makten och i stället kan förskolläraren hjälpa till att skapa den positiva makten. Genom den här studien kan vi alltså konstatera att förskollärarens närvaro är viktig för att leken ska upplevas positiv av alla barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Barn
Förskola
Lek
Makt
Makt kategorier
Handle http://hdl.handle.net/2043/22740 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics